Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1. Lực điều kiện cân bằng của chất điểm
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4, 5
  • Phần 2: Ba định luật Niuton
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 4: Điều kiện chất điểm cân bằng. Các định luật chuyển động của Niuton.

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 54

Chưa có thông báo nào