Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

VẬT LÍ 10 (CHUYÊN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT THAM KHẢO)

Bài 7. Công và năng lượng. Các định luật bảo toàn

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 32

Lưu ý:

- Ví dụ 1, vận tốc của đạn sau khi ra khỏi tấm gỗ là 100 m/s

Chưa có thông báo nào