Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 11 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 11 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 12 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 12 Toán 4
  • Giải bài 5 SGK trang 12 Toán 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 08. Hàng và lớp.

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 93

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Hàng và lớp.

Chưa có thông báo nào