Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 27
  • Giải bài 2 SGK trang 27
  • Giải bài 3 SGK trang 27
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 22. Tìm số trung bình cộng.

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 154

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Tìm số trung bình cộng.

Chưa có thông báo nào