Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 57 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 57 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 57 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 57 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 01. Nhân với số có một chữ số.

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 20

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Nhân với số có một chữ số.

Chưa có thông báo nào