Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 63 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 63 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 64 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 64 Toán 4
  • Giải bài 5 SGK trang 64 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 06. Đề-xi-mét vuông.

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 16

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Đề-xi-mét vuông.

Chưa có thông báo nào