Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 71 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 71 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 71 Toán 4
  • Giải bài 4 SGK trang 71 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 13. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 14

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Chưa có thông báo nào