Hướng dẫn giải bài tập Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Giải bài 1 SGK trang 78 Toán 4
  • Giải bài 2 SGK trang 78 Toán 4
  • Giải bài 3 SGK trang 78 Toán 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 04. Chia một số cho một tích.

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 13

- Hướng dẫn giải bài tập bài: Chia một số cho một tích.

Chưa có thông báo nào