Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 7

HỌC KÌ I

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 111 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 2 trang 111 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 3 trang 111-112 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 4 trang 114 Ngữ văn 7 tập 1
  • Giải câu 5 trang 115 Ngữ văn 7 tập 1
X