Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Giải câu 1 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 3 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1 (tiếp)
  • Giải câu 4 trang 27 Ngữ văn 9 tập 1
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Hoàng Lê nhất thống trí - Hồi thứ mười bốn (trích)

Độ dài: 101 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào