Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
  • Câu 3 (tiếp theo)
  • Câu 4
  • Câu 4 (tiếp theo)
 • Luyện tập
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Viếng lăng Bác

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào