Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Chính tả: Nghe viết: Mười năm cõng bạn đi học. Phân biệt s/x, ăn/ ăng

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học
  • Chọn cách viết đúng các từ cho trong ngoặc đơn và giải câu đố
X