Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 2: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Luyện từ và câu: Dấu hai chấm

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X