Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Thư thăm bạn

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1 - Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
  • 2 - Tìm hiểu bài
    • a. Mở bài
    • b. Thân bài
    • c. Kết bài
X