Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Người ăn xin

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ
  • Tìm hiểu nội dung bài học
X