Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu và luyện đọc
  • Tìm hiểu bài
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 4: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Một người chính trực

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 491

Chưa có thông báo nào