Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Luyện đọc
  • Bố cục
  • Lưu ý khi đọc
 • Tìm hiểu bài đọc
  • Đoạn 1
  • Đoạn 2
  • Ghi nhớ
X