Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
 • Luyện đọc
  • Bố cục
  • Lưu ý khi đọc
 • Tìm hiểu bài đọc
  • Đoạn 1
  • Đoạn 2
  • Ghi nhớ
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Tập đọc: Những hạt thóc giống

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 520

Chưa có thông báo nào