Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 7: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nhớ viết: Gà Trống và Cáo. Phân biệt tr/ ch, ươn/ ương

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nhớ viết
  • Tìm từ thích hợp
  • Tìm từ theo yêu cầu
X