Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 8: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Chính tả: Nghe viết: Trung thu độc lập. Phân biệt r/d/gi, iên/ yên/ iêng

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nghe và viết chính tả
  • Tìm từ điền vào chỗ trống
X