Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

TUẦN 25: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Chính tả: Nghe viết: Khuất phục tên cướp biển. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung


Các con thân mến!
Bài học này, cô gióa sẽ hướng dẫn các con học bài Chính tả: Nghe viết: Khuất phục tên cướp biển. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh. Các con hãy chú ý theo dõi cô giáo giảng bài và ghi chép bài đầy đủ để việc học đạt hiệu quả cao.
Chúc các con học tốt!

Trao đổi bài (0)

X