Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence Patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 8. WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?

Unit 8. Lesson 2

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 589

Chưa có thông báo nào