Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
 • 1. Vocabulary
  • Part 1
  • Part 2
 • 2. Sentence patterns
 • 3. Exercises
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 10. WHERE WERE YOU YESTERDAY?

Unit 10. Lesson 1

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 699

Chưa có thông báo nào