Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Phonics
  • 4. Exercises
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4
    • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 12. WHAT DOES YOUR FATHER DO?

Unit 12. Lesson 3

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.044

Chưa có thông báo nào