Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Sentence patterns
Nhấn để bật tiếng

UNIT 17. HOW MUCH IS THE T-SHIRT?

Unit 17. Lesson 1 (p.1)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 750

Chưa có thông báo nào