Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vocabulary
  • 2. Sentence patterns
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4,5
Nhấn để bật tiếng

UNIT 19. WHAT ANIMAL DO YOU WANT TO SEE?

Unit 19. Lesson 1

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 569

Chưa có thông báo nào