Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 7: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nghe - viết: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Ôn lại bài cũ và giới thiẹu bài học
  • Nghe - viết: Bận
  • Bài 2
  • Bài 3a
  • Bài 3b
X