Tiếng Việt 3 - Cô Đoàn Kiều Anh

TUẦN 8: CỘNG ĐỒNG

Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông

Độ dài: 19 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

X