Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Review
  • 2. Phonics
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 16. LETS GO TO THE BOOKSHOP

Unit 16. Lesson 3

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 669

Chưa có thông báo nào