Tiếng Anh 4 (hệ 10 năm) - Cô Hàn Thị Hải Huyền

  Mục lục bài giảng
  • 1. Review
  • 2. Phonics
  • 3. Exercises
    • Activity 1,2
    • Activity 3,4
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng

UNIT 18. WHATS YOUR PHONE NUMBER?

Unit 18. Lesson 3

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 497

Chưa có thông báo nào