Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Warm-up
  • Activity 1 - Listen & Read
  • Activity 3
  • Game time
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

Lesson 1. Getting started

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 9.016

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Warm-up: tại 02:33:
Before listening: How many people are there?
--> Đáp án là: There are four people in the picture.

Chưa có thông báo nào