Tiếng Anh 9 (hệ 10 năm) - Thầy Nguyễn Trung Nguyên

  Mục lục bài giảng
  • Listen & read - part 1
  • Listen & read - part 2
  • Activity 1a
  • Activity 1b, 1c
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 3. TEEN STRESS AND PRESSURE

Lesson 1. Getting started - Part 1

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.133

Chưa có thông báo nào