Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary (continued)
    • Activity 2,3,4
  • Pronunciation
    • Sound /ә/ and /з:/
    • Activity 5,6,7
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 1. MY HOBBIES

Lesson 2. A closer look 1 - Part 2

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 9.666

Chưa có thông báo nào