Tiếng Anh 7 (hệ 10 năm) - Cô Hoàng Loan

  Mục lục bài giảng
  • Listening
    • Activity 1,2,3
    • Activity 4 - Reading text
    • Activity 4 - Answer the questions
  • Speaking
    • Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

UNIT 7. TRAFFIC

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.153

Chưa có thông báo nào