PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc
  • Vân trùng đôi
  • Tính số vân
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 05. Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U85) (THAM KHẢO) sẽ được mở vào ngày 16/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 5 - SÓNG ÁNH SÁNG

Bài 05. Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U85) (THAM KHẢO)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.243

Chưa có thông báo nào