Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Nhận xét
    • Tìm các từ chỉ sự vật
    • Phân loại các từ chỉ sự vật
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 5: MĂNG MỌC THẲNG

Luyện từ và câu: Danh từ (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 27

Chưa có thông báo nào