Menu
Chủ đề
Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Đề kiểm tra tỉ số phần trăm
45 phút
Đề kiểm tra các bài toán liên quan đến tỉ lệ
45 phút