Menu
Chủ đề
Các phép tính với số tự nhiên

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Đề kiểm tra về phép tính số tự nhiên
40 phút
Đề kiểm tra các phép tính số tự nhiên trong phạm vi 1000
40 phút
Đề kiểm tra các phép tính số tự nhiên trong phạm vi 10000
40 phút
Đề kiểm tra các phép tính trong phạm vi 100000
40 phút
Đề kiểm tra ôn tập tổng hợp
40 phút