Menu
Chủ đề
Tuần 13

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Tỏ lòng (Thuật hoài)

Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43)

Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)