Menu
Chủ đề
Tuần 15

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Đề kiểm tra định kì lần 4

Vận nước (Quốc tộ), Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng), Hứng trở về (Quy hứng)

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng