Menu
Chủ đề
Tuần 23

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

Phương pháp thuyết minh

Giá trị nhân đạo qua một số tác phẩm văn học trung đại