Menu
Chủ đề
Tuần 28

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Truyện Kiều

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Đề kiểm tra định kì lần 7

Đề kiểm tra định kì lần 8