Menu
Chủ đề
Tuần 31

Trang bị kiến thức

Trang bị hệ thống khái niệm, kiến thức căn bản

Luyện tập cơ bản

Luyện tập cơ bản để hiểu được kỹ năng, kiến thức

Luyện tập thành thạo

Luyện tập tăng mức độ thành thạo và vận dụng vào giải toán

Kiểm tra, đánh giá

Văn bản văn học

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Thân phận và vẻ đẹp của Thúy Kiều