In đề thi

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

Môn: Vật lí
Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 3579