In đề thi

Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

Môn: Địa lí
Bài 32. Địa lí các ngành công nghiệp

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 5159