In đề thi

Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

Môn: Toán
Bài 16. Tìm tỉ số của hai số

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 430