Hướng dẫn giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa hiện hành môn Toán lớp 8.

Mô tả khóa học

 • Khóa học giúp học sinh giải quyết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa môn Toán lớp 8.
 • Giải thích chi tiết, cặn kẽ và ướng dẫn học sinh cách làm từng bài tập.

Đối tượng

Học sinh đang học lớp 8 trên cả nước.

Đề cương khóa học

HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN


[ĐẠI SỐ] CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


[HÌNH HỌC] CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG


 • Bài 1. Định lý Ta - Lét trong tam giác

  • (03/09/2019)
 • Bài 2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta - Lét

  • (05/09/2019)
 • Luyện tập trang 63 - 64

  • (07/09/2019)
 • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

  • (09/09/2019)
 • Luyện tập trang 68

  • (11/09/2019)
 • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

  • (13/09/2019)
 • Luyện tập trang 72

  • (15/09/2019)
 • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

  • (17/09/2019)
 • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

  • (19/09/2019)
 • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

  • (21/09/2019)
 • Luyện tập 1 trang 79 - 80

  • (23/09/2019)
 • Luyện tập 2 trang 81

  • (25/09/2019)
 • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

  • (27/09/2019)
 • Luyện tập trang 84

  • (29/09/2019)
 • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

  • (01/10/2019)
 • Ôn tập chương III.

  • (03/10/2019)

[ĐẠI SỐ]. CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN


 • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

  • (03/10/2019)
 • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

  • (05/10/2019)
 • Luyện tập trang 40

  • (07/10/2019)
 • Bài 3. Bất phương trình một ẩn

  • (09/10/2019)
 • Bài 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

  • (11/10/2019)
 • Luyện tập trang 48

  • (13/10/2019)
 • Bài 4. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  • (15/10/2019)
 • Ôn tập chương IV

  • (17/10/2019)

[HÌNH HỌC] CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU


 • Bài 1. Hình hộp chữ nhật

  • (19/10/2019)
 • Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

  • (21/10/2019)
 • Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

  • (23/10/2019)
 • Luyện tập trang 104 - 105

  • (25/10/2019)
 • Bài 4. Hình lăng trụ đứng

  • (27/10/2019)
 • Bài 5. Diện tích xung quanh

  • (29/10/2019)
 • Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ

  • (31/10/2019)
 • Luyện tập trang 115

  • (02/11/2019)
 • Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

  • (04/11/2019)
 • Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

  • (06/11/2019)
 • Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

  • (08/11/2019)
 • Luyện tập trang 124 - 125

  • (10/11/2019)
 • Ôn tập chương IV

  • (12/11/2019)
 • Bài tập cuối năm (Phần đại số)

  • (16/11/2019)
 • Bài tập cuối năm (Phần hình học)

  • (18/11/2019)