Học thử miễn phí

Ma trận đề thi các môn

Xem chi tiết...

Môn Toán

Chuyên đề

Đơn vị kiến thức

Dạng bài

Cấp độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Hàm số

Tính đơn điệu

Tìm khoảng đơn điệu của 1 hàm số xác định (hàm đa thức, phân thức, căn thức...)

x

xTìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu trên TXĐ, khoảng, đoạn...


x

x

x

Cực trị

Tìm điểm, giá trị cực trị của 1 hàm số xác định (đa thức, phân thức...) (đề cập đến quy tắc I, II, và những hạn chế, sai lầm trong từng qui tắc )số cực trị của hàm số

x

xTìm tham số m để hàm bậc 3, bậc 4 có CT, số CT, CT thỏa mãn đk cho trước


x

x

x

Dang bài đặt ẩn phụ đưa về tìm m để hàm bậc hai trên bậc nhất, lượng giác có CT, số CT, CT thỏa mãn đk cho trướcx

x

Tiệm cận

Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang 1 hàm (phân thức;căn thức..) cụ thể: xác định tiệm cận, xác định số tiệm cận...

x

xĐịnh m để hàm số (hàm phần thức, hàm phân thức chứa hàm lượng giác, căn thức...) có tiệm cận, có tiệm cận thỏa mãn điều kiện về đại số, hình học...


x

x

x

Giá trị lớn nhất nhỏ nhất

Tìm trực tiếp min, max của hàm xác định trên khoảng, đoạn, TXĐ

x

xDạng toán chứa tham số ( tìm m để hàm số đạt min max trên khoảng đoạn,..)


x

x

x

Ứng dụng min, max trong các bài toán thực tếx

x

Tương giao

Tương giao của hàm bậc ba với một đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số)

x

x

x

x

Tương giao của hàm trùng phương với môt đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số)

x

x

x

x

Tương giao hàm bậc nhất trên bậc nhất với 1 đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số)

x

x

x

x

Tương giao hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối với 1 đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số)


x

x

x

Tiếp tuyến

Các dạng toán về PTTT khi biết 1 trong 3 yếu tố: hoành độ tiếp điểm, tung độ tiếp điểm, hệ số góc

x

xCác dạng toán về PTTT qua 1 điểm


x

x


Dạng toán chứa tham số.


x

x

x

Bảng và đồ thị

Nhận diện đồ thị, BBT các loại hàm (bậc 3, bậc 4 trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất)

x

xDựa vào đồ thị xác định hệ số hoặc các mối liên hệ của hệ số

x

x

x

x

Nhận diện các yếu tố (đơn điệu, cực trị, tiệm cận, min max, số giao điểm..) trong bảng biến thiên/ đồ thị các loại hàm (bậc 3, bậc 4 trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất)

x

x

x

x

Điểm đặc biệt của đồ thị

Điểm có tọa độ nguyên, điểm cố định, tâm đối xứng...

x

x

x


Mũ - Loga

Hàm số mũ - Hàm số Logarit, Hàm số lũy thừa

Tập xác định, đạo hàm,tiệm cận của hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lũy thừa

x

x

x


Nhận diện đồ thị
Dựa vào đồ thị xác định cơ số hoặc các mối liên hệ của các cơ số


x

x

x

So sánh, Biểu thức mũ, logarit, lũy thừa

Biến đổi, rút gọn, so sánh các biểu thức lũy thừa, mũ, logarit,

x

x

x


Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước,...x

x

Phương trình mũ - Loga

Xác định nghiệm, số nghiệm, mỗi liên hệ giữa các nghiệm.,…

x

x

x


Xác định phương trình tương đương với phương trình đã cho.

x

xTìm điều kiện phương trình mũ - logarit có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước


x

x

x

BPT mũ - logarit

Xác định tập nghiệm, số nghiệm nguyên, tính chất tập nghiệm,…..

x

x

x


Xác định bất phương trình tương đương với phương trình đã cho, hoặc 2 PT có cùng tập nghiệm,….

x

xTìm điều kiện bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, hay khoảng nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước,….


x

x

x

Bài toán ứng dụng thực tế

Bài toán về lãi suất, dân số, tăng trưởng, BT liên môn........x

x

Hình học không gian

Khối đa diện

Xác định đặc điểm của khối đa diện,Khối đa diện đều (số đỉnh, mặt,cạnh, mặt đối xứng,…)

x

xPhân chia, lắp ghép khối đa diện

x

xThể tích khối đa diện (chóp, lăng trụ,….)

Tính trực tiếp thể tích khối đa diện

x

x

x

x

Tính gián tiếp thể tích khối đa diện thông qua: tỷ số thể tích, phân chia, lắp ghép khối,….


x

x

x

Tính tỷ số thể tích,..


x

x

x


Xác định độ dài cạnh, đường cao,… để thể tích thỏa mãn điều kiện cho trước ( đạt min - max,….)x

x

Khoảng cách

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (trực tiếp hoặc thông qua thể tích khối đa điện)


x

x

x

Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (trực tiếp hoặc thông qua thể tích khối đa điện)


x

x

x

Góc

Xác định số đo (sin, cos, tan,….) góc giữa đường thẳng với mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa mặt phẳng với mặt phẳng


x

x

x

Bài toán dựng góc (VD: hỏi góc ABC có bằng góc DEF hay không ?)


x

x


Thiết diện

Xác định thiết diện và tính chất, diện tích của thiết diện,…

x

x

x


Tìm điều kiện để thiết diện thỏa mãn điều kiện cho trước,…x

x

Bài toán thực tế

Các bài toán về ứng dụng thể tích trong đời sống,....x

x

Khối tròn xoay

Mặt cầu

Định nghĩa, các khái niệm, công thức diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng, giữa mặt cầu và mặt phẳng

x

x

x


Bài toán liên quan đến vị trí tương đối giữa đường, mặt phẳng với mặt cầu,..

x

x

x


Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ)


x

x

x

Mặt trụ - mặt nón

Định nghĩa và các khái niệm, tính chất,...
Tính diện tích hình xung quanh, toàn phần và thể tích, độ dài đường sinh,….

x

x

x


Thiết diện


x

x


Hình trụ, hình nón ngoại tiếp hình đa diện


x

x

x

Bài toán tương quan giữa các hình

Khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình phẳng: thể tích, diện tích,….


x

x

x

Bài toán lồng ghép các khối tròn xoay cơ bản ( VD : mặt cầu ngoại tiếp mặt nón,…..)x

x

Bài toán thực tế

Các ứng dụng tính thể tích, diện tích xung quanh, dt toàn phần của khối tròn xoay trong thực tếx

x

Nguyên hàm - Tích phân

Nguyên hàm

Định nghĩa, tính chất, sự tồn tại nguyên hàm

x

xXác định nguyên hàm, hệ số hoặc hằng số C của hàm cụ thể,…

x

x

x

x

Xác định nguyên hàm của hàm số không cho trước,…


x

x

x

Tìm nguyên hàm thông qua một số phép biến đổi


x

x

x

Tích phân

Định nghĩa, tính chất tích phân

x

xTính trực tiếp, tìm cận, tìm hệ số trong kết quả, so sánh giá trị tích phân….

x

x

x

x

Tìm tích phân thông qua một số phép biến đổi


x

x

x

Tính tích phân của hàm số không cho trước,…


x

x

x

Ứng dụng tích phân

Tính diện tích hình phẳng

x

x

x

x

Tính thể tích vật thể tròn xoay

x

x

x

x

Dựa vào diện tích để xác định, so sánh các đặc tính của đồ thị,…


x

x

x

Bài toán thực tế

Ứng dụng tích phân trong các bài toán kết hợp liên môn, chuyển động, nhiệt độ....


x

x

x

Số phức

Dạng đại số

Các định nghĩa: số phức, số phức bằng nhau, số phức liên hợp, môđun của số phức

x

xCác phép toán số phức

x

x

x

x

Dạng hình học

Điểm biểu diễn của số phức; Tập hợp điểm biểu diễn số phức


x

x

x

Ứng dụng số phức vào các bài toán tìm điềm, tìm min max,….x

x

Giải phương trình phức

Giải phương trình bâc 2, bậc 3, phương trình trùng phương với hệ số thực,

x

xNghiệm thỏa mãn điều kiện


x

x

x

Hình học Oxyz

Hệ tọa độ trong không gian

Tọa độ của điểm, của vectơ; tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

x

x

x


Phương trình mặt phẳng

Vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối mặt phẳng

x

x

x


Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến: đường, mặt, mặt cầu, điểm .....

x

x

x

x

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, góc giữa 2 mặt,k/c 2 mp


x

x

x

Phương trình đường thẳng

Xác định các yếu tố cần thiết khi viết PT đường thằng
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng,….

x

x

x


Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau, góc giữa 2 đường thẳng


x

x

x

PTĐT có kết hợp nhiều yếu tố (về điểm, mặt phẳng, mặt cầu, góc, khoảng cách...)

x

x

x

x

Vị trí tương đối giữa đường và mặt

Song song, cắt nhau, đường thuộc mặt, góc giữa đường và mặt,k/c dg tới mặt

x

x

x


Mặt cầu

Phương trình mặt cầu, và xác định các yếu tố liên quan

x

x

x

x


Vị trí trương đối mặt cầu với mặt phẳng, mặt cầu với đường thẳng

x

x

x

x

Các bài toán khác

Tìm hình chiếu của: điểm xuống mặt, đường xuống mặt, quỹ tích các điểm...


x

x

x


Tìm điểm, mặt, đường đối xứng...


x

x

x


Các bài toán về min max,...x

x

Lượng giác

Hàm số lượng giác

Tính tuần hoàn,Tính chẵn lẻ

x

x

x


Phương trình lượng giác

Tìm nghiệm,điểm biểu diễn nghiệm, tổng nghiệm,.. Các bài toán liên quan đến việc tìm nghiệm

x

x

x


Bài toán chứa tham số liên quan đến điều kiện của tập nghiệm

 


x

x

Tổ hợp - Xác suất - Nhị thức Newton

Hoán vị - chỉnh hợp- tổ hợp

Bài toán đếm (đếm người, đếm số,……)

 

x

x

x

Dạng toán về biểu thức, đẳng thức tổ hợp, phương trình, bất phương trình tổ hợp,…

 

x

x

x

Nhị thức newton

Dạng toán về hệ số trong khai triển: tìm hệ số , hệ số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng,…. trong khai triển

 

x

x

x

Kết hợp sử dụng đạo hàm tích phân tính tổng hữu hạn

 


x

x

Các bài toán kết hợp nhiều yếu tố (đẳng thức tổ hợp với nhị thức newton,...)

 

x

x

x

Xác suất

Tính trực tiếp xác suất thông qua các quy tắc: cộng, nhân,…

 

x

x

x

Bài toán xác định các yếu tố thông qua xác suất (cho trước xác suất tính mẫu chung,….)

 


x

x

Dãy số - cấp số

Dãy số

Xác định tổng, các số hạng và số hạng tổng quát của dãy số

x

x

x


Xét tính tăng giảm của dãy số, Tính bị chặn của dãy số

 

x

x

x

Cấp số cộng - Cấp số nhân

Xác định các thành phần của cấp số, tổng cấp số cộng, nhân (lùi vô hạn)

x

x

x


Bài toán liên môn, ứng dụng thực tế

 


x

x

Giới hạn

Giới hạn dãy số - hàm số

Dạng toán tính giới hạn hàm số, dãy số cụ thể

x

x

x


Dạng toán tìm điều kiện của tham số để tồn tại giới hạn

 


x

x

Hàm số liên tục

Xét tính liên tục, gián đoạn của hàm số + bài toán chứa tham số

 

x

x

x

Phép biến hình

Phép biến hình

Tìm ảnh của điểm, đường (C) qua các phép biến hình: (C) là đường thẳng, đường tròn, Elip....

 

x

x


Dạng toán về quỹ tích

 


x

x

Môn Toán

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

2

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 1. Tối ưu hóa casio giải toán
Bài 2. Các phương pháp tư duy giải toán trắc nghiệm
2
Chuyên đề 01. Hàm số và các bài toán liên quan Bài 1. Kiến thức nền tảng về hàm số
Bài 2. Các con đường giải quyết bài toán tính đơn điệu và đạo hàm của hàm số
2

4

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 3 : Phương pháp tư duy ước lượng
Bài 4 : Phương pháp tư duy truy hồi
2

Chuyên đề 01. Hàm số và các bài toán liên quan

Bài 3. Bản chất và những kiến thức cơ bản của tiếp tuyến và sự tiếp xúc hai đồ thị
Bài 4. Những kiến thức về tiệm cận và các sai lầm cần tránh
2

Tháng 8

2 Bài 5. Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P1)
Bài 6. Cực trị và giá trị lớn nhất nhỏ nhất (P2)
Bài 7. Tương giao
3
3 Bài 8. Đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối và các biến đổi đặc biệt
Bài 9. Các bài toán vận dụng cao và ứng dụng thực tiễn
2

4

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 5 : Phương pháp tư duy sử dụng điểm biên và điểm thuận lợi 1
CHUYÊN ĐỀ 4. MŨ VÀ LOGARIT Bài 1. Kiến thức nền về hàm số lũy thừa, hàm mũ và hàm logarit
Bài 2. Tập xác định, tập giá trị hàm mũ và logarit
2

Tháng 9

2

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 6. Phương pháp tư duy đặc biệt hóa, tổng quát hóa 1

CHUYÊN ĐỀ 4. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 3. Các dạng toán về biểu thức mũ và logarit
Bài 4. Giải quyết nhanh, gọn phương trình mũ và logarit
2
4 Bài 5. Các phương pháp đặc trưng giải quyết bất phương trình mũ và logarit
Bài 6. Yếu tố cốt lõi giải quyết bài toán thực tế
2

Tháng 10

2

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 1. Kiến thức nền tảng cho tích phân
Bài 2. Nguyên hàm, tích phân và ý nghĩa
Bài 3. Các phương pháp không thể thiếu tính nguyên hàm, tích phân (p1)
Bài 4. Các phương pháp không thể thiếu tính nguyên hàm, tích phân (p2)
4
4 Bài 5. Ứng dụng của tích phân tính diện tích và thể tích.
Bài 6. Các bài toán tích phân hàm không xác đinh
2

Tháng 11

1 Bài 7. Giải quyết bài toán thực tiễn và vận dụng cao nhờ tích phân. 1
2

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Dạng đại số của số phức
Bài 2. Dạng hình học của số phức
Bài 3. Dạng lượng giác của số phức
3
3 Bài 4. Phương trình phức và các định lí giải nhanh về nghiệm 1
4 Bài 5. Các bài toán về tìm min-max số phức
Bài 6. Các vấn đề vận dụng cao về số phức.
2

Tháng 7

3

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 7 : Tư duy để học tốt và giải nhanh hình không gian. 1

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 1. Tổng quan chương hình không gian
Bài 2. Vấn đề trọng tâm và công thức giải nhanh khối đa diện
Bài 3. Các loại hình trong đề thi
3

Tháng 8

1 Bài 4. Lí thuyết về quan hệ song song, vuông góc thường xuất hiện trong đề thi
Bài 5. Xử đẹp các dạng toán về thiết diện
Bài 6. Phương pháp tọa độ hóa giải quyết mọi dạng toán
3
3 Bài 7. Yếu tố cốt lõi xác định góc
Bài 8. Những điểm mấu chốt giải nhanh dạng toán thể tích khối chóp
2

Tháng 9

1 Bài 9. Những điểm mấu chốt giải nhanh dạng toán thể tích lăng trụ
Bài 10. Khoảng cách và các mô hình tính khoảng cách
Bài 11. Các công thức 5s độc đáo
3
3

CHUYÊN ĐỀ 3. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 1. Thể tích và diện tích khối tròn xoay
Bài 2. Tương quan giữa các khối tròn xoay
2

Tháng 10

1 Bài 3. Mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện
Bài 4. Giải quyết bài toán vận dụng cao khối tròn xoay
2

3

Tư duy đặc biệt giải nhanh toán trắc nghiệm Bài 8 : Tư duy để học tốt và giải nhanh hình Oxyz 1

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN (HÌNH OXYZ)

Bài 1. Tổng quan về hình giải tích trong Oxyz
Bài 2. Bức tranh toàn cảnh về mặt phẳng
2

Tháng 11

1 Bài 3. Toàn cảnh về đường thẳng
Bài 4. Kiến thức cốt lõi về mặt cầu
2
3 Bài 5. Các ý tưởng độc đáo giải nhanh hình Oxyz
Bài 6. Tính chất hình không gian và bài toán vận dụng cao hình Oxyz.
2
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 57
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Toán

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

Chuyên đề 01. Hàm số và các dạng toán liên quan

Bài 1: Cách tiếp cận TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ (P1 + P2)
Bài 2: Sơ đồ tư duy – cái nhìn tổng quan về CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
3
2 Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG
Bài 4: Sơ đồ tư duy – cách tiếp cận các bài toán CỰC TRỊ HÀM BẬC 3
Bài 5: Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
3

Tháng 8

3 Bài 6: Bản chất và những “tiểu xảo” giải nhanh bài toán TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Bài 7: Bài toán gốc tiếp cận BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO
Bài 8: Cách suy luận và “Mẹo” vẽ nhanh ĐỒ THỊ CHỨA TRỊ TUYỆT ĐỐI
3
4 Bài 9: Biện luận nghiệm phương trình bằng TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ
Bài 10: Kĩ năng ĐỌC BẢNG BIẾN THIÊN VÀ NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ
Bài 11:TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
3
5 Bài 12: Mô hình chung giải quyết bài toán ĐIỂM THUỘC ĐỒ THỊ
Bài 13: Công thức giải nhanh các lớp BÀI TOÁN HÀM SỐ ĐẶC TRƯNG
Bài 14: CÁC KĨ THUẬT PHỤ TRỢ cần biết khi giải BÀI TOÁN HÀM SỐ
3
6 Bài 15: Góc nhìn đa chiều và tính tối ưu khi giải quyết BÀI TOÁN HÀM SỐ BẤT KÍ
Bài 16: Tiếp cận và chinh phục CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…) (P1 + P2)
3

Tháng 9

7

Chuyên đề 02. Hình học không gian cổ điển

Bài 1: Làm chủ kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN qua sơ đồ tư duy.
Bài 2: Giải quyết nhanh BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH qua các MÔ HÌNH (P1 + P2)
3
8 Bài 3: Cách tiếp cận BÀI TOÁN VỀ GÓC
Bài 4: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận trực tiếp.
2
9 Bài 5: Phương pháp giải bài toán THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN qua cách tiếp cận gián tiếp.
Bài 6: Cách giải nhanh các bài toán ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÌNH – KHỐI TRÒN XOAY
2
10 Bài 7: Sơ đồ tư duy – MÔ HÌNH giải gọn BÀI TOÁN TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP
Bài 8: Tự tin làm chủ CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO (Dạng câu hỏi hay, lạ, khó, thực tiễn…)
2
  11

Chuyên đề 03. Lũy thừa - Mũ - Logarit

Bài 1: Tiếp cận HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT bằng việc xâu chuỗi kiến thức nền tảng qua sơ đồ tư duy
Bài 2: Các dạng toán về HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách tiếp cận.
2
12 Bài 3: Đọc nhanh ĐỒ THỊ HÀM LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT và cách giải quyết gọn bài toán SẮP THỨ TỰ
Bài 4: Cách phản xạ và giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT qua sơ đồ tư duy
2
13 Bài 5: Giải nhanh BÀI TOÁN PT – BPT MŨ LÔGARIT CHỨA THAM SỐ
Bài 6: Tiếp cận BÀI TOÁN LÃI KÉP và CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ KHÁC qua các mô hình.
2
14

Chuyên đề 04. Tích phân và Ứng dụng

Bài 1: Những góc nhìn đầy đủ về NGUYÊN HÀM (P1 + P2)
Bài 2: Cách tiếp cận và ứng biến nhanh khi GIẢI BÀI TOÁN TÍCH PHÂN (P1 + P2)
4

Tháng 10

15 Bài 3: NHỮNG DẠNG TOÁN “KHẮC CHẾ” CASIO và cách giải quyết.
Bài 4: “Kĩ thuật chọn hàm” cho các bài toán TÍCH PHÂN KHÓ qua đặc trưng hàm
2
16 Bài 5: Sơ đồ tư duy giải bài toán ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH
Bài 6: Tự tin làm chủ CÁC DẠNG TOÁN TÍCH PHÂN TRONG THỰC TIỄN
2
17

Chuyên đề 05. Hình học Oxyz

Bài 1: Cách ghi nhớ lâu toàn bộ KIẾN THỨC NẾN TẢNG qua sơ đồ tư duy và các mẹo cần biết.
Bài 2: CÁCH CẮT NGHĨA DỮ KIỆN – yếu tố tiền đề giải quyết các lớp câu hỏi hình học OXYZ
Bài 3: Sơ đồ tư duy – cách tư duy hiệu quả với bài toán VỊ TRỊ TƯƠNG ĐỐI
3
18 Bài 4: Hai bài toán gốc giải BÀI TOÁN TÌM ĐIỂM
Bài 5: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy.
2

Tháng 11

19 Bài 6: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG MẶT PHẲNG theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tư duy.
Bài 7: Tiếp cận bài toán VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU theo góc nhìn của người ra đề và kết hợp sơ đồ tu duy
Bài 8: Yếu tố bất biến và cách tư duy đặc biệt để giải BÀI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC OXYZ
3
20

Chuyên đề 06. Số phức

Bài 1: Sơ đồ tư duy – cách gắn kết logic KIẾN THỨC NÊN TẢNG SỐ PHỨC
Bài 2: HỆ THỐNG ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG TOÁN SỐ PHỨC xuất hiện trong đề thi và cách giải nhanh (P1 + P2)
Bài 3: Giải nhanh BÀI TOÁN TẬP HỢP ĐIỂM QUA PHƯƠNG PHÁP HÌNH HỌC
3
21 Bài 4: Ba phương pháp tiếp cận BÀI TOÁN MIN – MAX VỀ SỐ PHỨC
Bài 5: Tư duy tối ưu với các bài toán VẬN DỤNG CAO (hay, lạ, khó…)
3
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 55
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Toán

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

Chuyên đề 01. Làm chủ bài toán về khảo sát hàm số

Bài 1.   Kiến thức nền tảng cốt lõi chế ngự điểm yếu môn giải tích từ lớp 11 lên 12.
Bài 2.   Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số”. ( tiết 1)
Bài 2.   Biệt dược đặc trị sai lầm về “Tính đơn điệu của hàm số”. ( tiết 2)
3
2 Bài 3.   Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số”. ( tiết 1)
Bài 3.   Kỹ thuật làm chủ các câu hỏi về “Cực trị của hàm số”. ( tiết 2)
Bài 4.   Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số.
3

Tháng 8

3 Bài 5.   Chinh phục các dạng của “ Bài toán tiệm cận”.
Bài 6.   Tương giao của đồ thị hai hàm số.
Bài 7.   Tiếp xúc và tiếp tuyến.
3
4 Bài 8.   Phương pháp 15s giải quyết bài toán “ Nhận diện đồ thị và các điểm đặc biệt”.
Bài 9.   Khai thác quyền năng của máy tính Casio.
2
5 Bài 10. Bài toán thực tiễn.
Bài 11. Sự đa dạng của các con đường đi tìm câu trả lời cho một bài toán trắc nghiệm.
2
6

Chuyên đề 02. Hình học không gian - Khối đa diện

Bài 1.   Đánh tan nỗi sợ hãi “Hình học không gian thông qua các kiến thức nền tảng”.
Bài 2.   Hai nét vẽ giải quyết “ Bài toán về góc”.
2
7 Bài 3. Ba nét vẽ diệu kì giải quyết “Bài toán khoảng cách”. 1

Tháng 9

8 Bài 4.   Phép thuật biến khó thành dễ khi xử lý “Bài toán thể tích”. (tiết 1)
Bài 4.   Phép thuật biến khó thành dễ khi xử lý “Bài toán thể tích”. (tiết 2)
Bài 4.   Phép thuật biến khó thành dễ khi xử lý “Bài toán thể tích”. (tiết 3)
3
9

Chuyên đề 03. Mũ - Logarit

Bài 5.   Khối đa diện và các bài toán liên quan thực tế.
Bài 1.   Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan. ( tiết 1)
Bài 1.   Sơ đồ tư duy kết nối “Hàm số mũ, lũy thừa, logarit” và các dạng toán liên quan. ( tiết 2)
3
10 Bài 2.   Kỹ năng giải kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit”. ( tiết 1)
Bài 2.   Kỹ năng giải kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit”. ( tiết 2)
Bài 2.   Kỹ năng giải kết hợp tư duy và casio trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit”. ( tiết 3)
3
11 Bài 3.   Phương pháp biến khó thành dễ trong bài toán “Phương trình, bất phương trình mũ, logarit chứa tham số”.
Bài 4.   “Lãi kép” và các bài toán thực tế khác.
2

Tháng 10

12

Chuyên đề 04. Nón - Trụ - Mặt cầu

Bài 1.   Hình dáng hình nón, trụ và các bài toán liên quan.( tiết 1)
Bài 1.   Hình dáng hình nón, trụ và các bài toán liên quan.( tiết 2)
Bài 2.   Tiết lộ kỹ thuật đặc biệt“ xác định tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp chóp, lăng trụ”.
3
13 Bài 3.   Tổng hợp các bài toán vận dụng cao đặc sắc 1
14

Chuyên đề 05.Nguyên hàm - Tích phân

Bài 1.    Nguyên hàm. (tiết 1)
Bài 1.    Nguyên hàm. (tiết 2)
Bài 1.    Nguyên hàm. (tiết 3)
3
15 Bài 2.    Tích phân. ( tiết 1)
Bài 2.    Tích phân. ( tiết 2)
2

Tháng 11

16 Bài 3.    Vẻ đẹp long lanh của bài toán “Ứng dụng của tích phân”. ( tiết 1)
Bài 3.    Vẻ đẹp long lanh của bài toán “Ứng dụng của tích phân”. ( tiết 2)
Bài 4.    Thủ thuật và các kĩ năng thần thánh sử dụng Casio.
3
17

Chuyên đề 06. Hình học giải tích Oxyz

Bài 1.   Kiến thức tổng quan, tọa độ điểm, tọa độ vectơ.
Bài 2.   Kết nối kiến thức nền tảng “Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu” thông qua sơ đồ tư duy.
2
18 Bài 3.   Cách tư duy bài toán “Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu”. ( tiết 1).
Bài 3.   Cách tư duy bài toán “Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu”. ( tiết 2).
Bài 3.   Cách tư duy bài toán “Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng và mặt cầu”. ( tiết 3).
3
19 Bài 4.   Ứng dụng casio trong các bài toán tọa độ về “Góc và khoảng cách”. (tiết 1)
Bài 4.   Ứng dụng casio trong các bài toán tọa độ về “Góc và khoảng cách”. (tiết 2)
2

Tháng 12

20 Bài 5.   Vị trí tương đối trong không gian. ( tiết 1)
Bài 5.   Vị trí tương đối trong không gian. ( tiết 2)
Bài 6.   Trọn bộ các bài toán mang tính vận dụng cao.
3
21

Chuyên đề 07. Số phức

Bài 1.   Số phức và các phép toán về số phức. (tiết 1)
Bài 1.   Số phức và các phép toán về số phức. (tiết 2)
Bài 2.   Chinh phục “Dạng hình học của số phức và bài toán liên quan”.
3
22 Bài 3.   Giải phương trình số phức.
Bài 4.   Kỹ thuật siêu tốc kết hợp với casio giải các bài toán về số phức.
2
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 54
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Vật lí

Chuyên đề Đơn vị kiến thức Dạng bài Mức độ câu hỏi
1 (Nhận biết) 2 (Thông hiểu) 3 (Vận dụng) 4 (Phân tích)
1.DAO ĐỘNG CƠ 1.Đại cương về dao động điều hòa 1.1.Phương trình dao động điều hòa và các đại lượng đặc trưng  
1.2.PP VTLG (trục) giải bài toán thời gian, thời điểm  
1.3.PP VTLG (trục) giải bài toán quãng đường  
1.4.PP VTLG (trục) giải bài toán quãng đường max, min  
1.5.PP VTLG (trục) giải bài toán tốc độ trung bình    
1.6.Bài toán số lần vật ở trạng thái cho trước  
1.7.Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời: x, v, a, F
2.Con lắc lò xo 2.1.Cấu tạo và các đặc trưng (chu kì, tần số) của CLLX  
2.2.Cắt ghép lò xo    
2.3.Bài toán lò xo nén, dãn    
2.4.Chiều dài lò xo - Lực đàn hồi, lực phục hồi  
3.Con lắc đơn 3.1.Cấu tạo và các đặc trưng (chu kì, tần số) của CLĐ    
3.2.Tốc độ, lực căng, gia tốc trong dao động điều hòa của CLĐ
3.3.Biến thiên chu kì con lắc đơn (thay đổi chiều dài, vị trí, nhiệt độ)  
3.4.CLĐ chịu tác dụng của ngoại lực  
3.5.Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc    
4.Năng lượng trong dao động điều hòa 4.1.Các đặc trưng năng lượng trong dao động điều hòa    
4.2.Cơ năng dao động điều hòa  
4.3.Vị trí, vận tốc của vật khi biết quan hệ về năng lượng    
5.Tổng hợp dao động 5.1.Lí thuyết về tổng hợp dao động  
5.2.Tổng hợp 2 dao động khi biết các dao động thành phần  
5.3.Tìm dao động thành phần khi biết dao động tổng hợp    
5.4.Cực trị trong tổng hợp dao động, bài toán khoảng cách    
6.Các vấn đề khác của dao động 6.1.Dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng ...  
6.2.Bài toán va chạm, bài toán chặn    
2.SÓNG CƠ HỌC 1.Sóng cơ và sự truyền sóng 1.1.Lí thuyết về sóng cơ, sự truyền sóng cơ và phương trình truyền sóng  
1.2.Tính toán các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học    
1.3.Li độ sóng và độ lệch pha dao động của sóng    
2.Giao thoa sóng 2.1.Phương trình giao thoa sóng  
2.2.Các đặc trưng trong giao thoa sóng  
2.3.Tìm số điểm (đường) cực đại giữa hai nguồn    
2.4.Tìm số điểm (đường) cực đại trên các đường bất kì    
2.5.Tìm khoảng cách ngắn nhất, xa nhất đến một cực đại hoặc cực tiểu    
3.Sóng dừng 3.1.Lí thuyết sóng dừng    
3.2.Điều kiện có sóng dừng trên dây    
3.3.Tính số nút, số bụng khi có sóng dừng    
3.4.Vị trí, khoảng cách các nút (bụng) khi có sóng dừng    
3.5.Biên độ của sóng dừng    
3.6.Tính toán các đại lượng đặc trưng của sóng khi có sóng dừng    
4.Sóng âm 4.1.Sóng âm và các đặc trưng của sóng âm  
4.2.Đặc điểm của sóng âm khi truyền trong các môi trường  
4.3.Cường độ âm và mức cường độ âm  
3.ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.Đại cương về dòng điện xoay chiều 1.1.Lí thuyết về dòng điện xoay chiều và các tính chất cơ bản  
1.2.Tính các giá trị cực đại, hiệu dụng và tức thời
1.3.Thời gian đèn sáng, tắt    
2.Các đặc trưng mạch 1 phần tử 2.1.Tính cản trở và quan hệ pha trong mạch 1 phần tử  
2.2.Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời trong mạch 1 pt    
3.Các đặc trưng mạch 2 phần tử 3.1.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch RC  
3.2.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch LC  
3.3.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch RL cuộn dây thuần cảm  
3.4.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch RL cuộn dây không thuần cảm  
4.Mạch RLC nối tiếp 4.1.Các đặc trưng của mạch 3 phần tử  
4.2.Mối quan hệ về pha giữa u và i trong mạch 3 pt có cuộn dây thuần cảm  
4.3.Mối quan hệ về pha giữa u và I trong mạch 3 pt có cuộn dây không thuần cảm  
4.4.Viết phương trình u, i  
4.5.Bài toán hộp đen    
5.Công suất - hệ số công suất 5.1.Bài toán thuận: Tính công suất và hệ số công suất  
5.2.Bài toán ngược: Cho công suất hoặc hệ số công suất tính các đại lượng theo yêu cầu    
5.3.Bài toán hai giá trị công suất    
6.Bài toán cực trị 6.1.Cộng hưởng điện  
6.2.Cực trị công suất khi thay đổi R  
6.3.Cực trị hiệu điện thế khi thay đổi L
6.4.Cực trị hiệu điện thế khi thay đổi C  
6.5.Cực trị hiệu điện thế khi thay đổi R    
6.6.Cực trị hiệu điện thế khi thay đổi ω, f    
7.Các loại máy điện - Bài toán truyền tải điện năng 7.1.Lí thuyết về các loại máy điện và truyền tải điện    
7.2.Các hệ thức cơ bản về máy biến áp  
7.3.Bài toán thay đổi số vòng dây  
7.4.Bài toán hiệu suất máy biến áp    
7.5.Bài toán truyền tải điện  
7.6.Bài tập về máy phát điện
7.7.Bài tập về động cơ điện  
4.DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1.Đại cương về mạch dao động 1.1.Cấu tạo mạch LC và các đặc trưng về T, f, ω    
1.2.Các phương trình dao động điều hòa trong mạch LC  
1.3.Quan hệ giữa các giá trị cực đại và tức thời trong mạch dao động  
1.4.Bài toán thời gian trong mạch dao động điện từ    
2.Năng lượng dao động điện từ 2.1.Lí thuyết và các đặc điểm của năng lượng điện từ  
2.2.Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng điện từ    
2.3.Bài toán mạch dao động tắt dần    
3.Sóng điện từ 3.1.Lí thuyết về sóng điện từ và sự lan truyền của sóng điện từ    
3.2.Bài toán truyền thông bằng sóng điện từ  
5.SÓNG ÁNH SÁNG 1.Tán sắc ánh sáng 1.1.Lí thuyết về tán sắc ánh sáng      
1.2.Sự truyền ánh sáng trong các môi trường (nước, tk, lk)
2.Giao thoa ánh sáng đơn sắc 2.1.Lí thuyết về giao thoa ánh sáng  
2.2.Tính toán các đại lượng trong giao thoa ánh sáng (i, a, D, λ)    
2.3.Xác định vị trí và tính chất vân (vân tối/ vân sáng)    
2.4.Tính số vân sáng, vân tối trong trường giao thoa    
2.5.Bài toán dịch chuyển hệ vân giao thoa  
3.Giao thoa ánh sáng đa sắc 3.1.Số vân trùng, bậc vân trùng trong khoảng (đoạn) cho trước  
3.2.Vị trí vân trùng    
4.Giao thoa ánh sáng trắng 4.1.Xác định số vân trùng và bước sóng của các vân trùng tại vị trí cho trước    
4.2.Xác định bề rộng quang phổ      
5.Quang phổ và các loại tia 5.1.Lí thuyết về máy quang phổ và các loại quang phổ      
5.2.Lí thuyết và công dụng của các loại tia; Hồng ngoại, tử ngoại, X      
6.LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1.Thuyết lượng tử ánh sáng 1.1.Nội dung thuyết lượng tử ánh sáng  
1.2.Công suất nguồn sáng    
2.Hiện tượng quang điện ngoài 2.1.Lí thuyết về các định luật quang điện  
2.2.Vận dụng các định luật quang điện tính bước sóng, công thoát, giới hạn quang điện    
2.3.Động năng, vận tốc của các e quang điện  
2.4.Ống Culitgiơ    
3.Hiện tượng quang điện trong 3.1.Hiện tượng quang điện trong và một số ứng dụng    
3.2.Hiện tượng quang phát quang    
4.Mẫu Bo 4.1.Lí thuyết về mẫu hành tinh Rotherpho và hai tiên đề Borh    
4.2.Tính bán kính và năng lượng và vận tốc của e trên các trạng thái dừng  
4.3.Sự hấp thụ và phát xạ của photon  
7.HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1.Đại cương về hạt nhân nguyên tử 1.1.Đặc điểm cấu tạo và tính chất của hạt nhân nguyên tử    
1.2.Khối lượng và năng lượng tương đối tính của hạt  
1.3.Độ hụt khối, năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng  
2.Phản ứng hạt nhân 2.1.Phương trình phản ứng hạt nhân, xác định cấu trúc hạt tạo thành  
2.2.Năng lượng tỏa ra, thu vào trong phản ứng hạt nhân    
2.3.Tính động năng, vận tốc, hướng của hạt tạo thành trong phản ứng hạt nhân
2.4.Phản ứng phân hạch, nhiệt hạch    
3.Phóng xạ 3.1.Lí thuyết về hiện tượng phóng xạ và đặc điểm của các loại tia phóng xạ  
3.2.Vận dụng định luật phóng xạ tính chu kì bán rã, số hạt, khối lượng hạt trong phóng xạ    
3.3.Bài toán tính niên đại cổ vật  
8.  ĐIỆN HỌC 1. Điện tích.  Tương tác điện 1. 1. Xác định vị trí, giá trị của các điện tích  
1. 2. Điều kiện cân bằng của điện tích và của hệ    
1. 3. Xác định và tổng hợp lực điện  
2. Thuyết electron.  Định luật bảo toàn điện tích 2. 1. Thuyết electron      
2. 2. Chất dẫn điện - Chất cách điện    
2. 3. Bài toán xác định điện tích sau khi tiếp xúc    
3. Điện trường.  3. 1. Tổng hợp cường độ điện trường    
3. 2. Xác định lực của điện trường  
3. 3. Điều kiện cân bằng của điện tích nằm trong điện trường  
3. 4. Thời gian e bay trong điện trường    
4. Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế 4. 1. Tính công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích  
4. 2. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm bên trong điện trường  
5. Tụ điện 5. 1. Tính các đại lượng điện tích, điện dung, hiệu điện thế  
5. 2. Mắc tụ điện thành bộ  
5. 3. Bài toán tụ điện bị đánh thủng  
6. Dòng điện không đổi. Nguồn điện 6. 1. Tính cường độ dòng điện, điện lượng, số electron  
6. 2. Tính công, suất điện động của nguồn điện  
7. Điện năng. Công suất điện. Định luật Jun-Lenxo 7. 1. Tính nhiệt lượng, công suất, điện năng tiêu thụ của dụng cụ điện  
7. 2. Tính công và công suất của nguồn điện  
8. Định luật Ohm đối với toàn mạch.  8. 1. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch  
8. 2. Tính hiệu điện thế, cường độ dòng điện qua điện trở  
8. 3. Tính hiệu suất của nguồn điện  
9. Mắc các nguồn điện thành bộ   9. 1. Tính suất điện động và điện trở trong tương đương    
10. Dòng điện trong các môi trường 10. 1. Dòng điện trong kim loại    
10. 2. Dòng điện trong chất điện phân    
10. 3. Dòng điện trong chất khí    
10. 4. Dòng điện trong chất bán dẫn    
9. TỪ HỌC 1. Từ trường 1. 1. Định nghĩa, tính chất của từ trường, đường sức từ    
2. Lực từ. Cảm ứng từ 2. 1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có dòng điện    
2. 2. Lực từ giữa hai dây dẫn thẳng song song có dòng điện    
2. 3. Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện    
3. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản 3. 1. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài  
3. 2. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn tròn  
3. 3. Từ trường của dòng điện chạy trong cuộn dây hình trụ  
5. Lực Lorenxo 5. 1. Xác định phương, chiều và độ lớn của lực tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường    
6. Từ thông. Cảm ứng điện từ 6. 1. Tính từ thông qua một mặt phẳng đặt trong từ trường  
6. 2. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng    
6. 3. Dòng điện Fuco    
7. Suất điện động cảm ứng 7. 1. Xác định suất điện động cảm ứng trong mạch kín    
8. Tự cảm 8. 1. Tính độ tự cảm  
8. 2. Tính suất điện động tự cảm  
10. QUANG HỌC 1. Khúc xạ ánh sáng 1. 1. Bài toán tìm góc tới, góc khúc xạ, chiết suất, ảnh
1. 2. Xác định đường đi của tia sáng  
2. Phản xạ toàn phần 2. 1. Bài toán tìm góc tới, chiết suất    
2. 2. Xác định đường đi của tia sáng    
3. Thấu kính 3. 1. Xác định tiêu cự, vị trí, tính chất ảnh
4. Mắt. Các tật của mắt 4. 1. Cấu tạo của mắt. Sự điều tiết    
4. 2. Tính độ tụ của kính cần đeo khi mắt có tật    
5. Các dụng cụ quang học 5. 1. Lăng kính
5. 2. Kính lúp  
5. 3. Kính hiển vi  
5. 4. Kính thiên văn  
11.Kiến thức thực tế, tổng hợp, tích hợp, liên chương 1.Bài toán đồ thị    
2.Bài toán thực nghiệm
3.Bài toán tích hợp kiến thức Điện học  
4.Bài toán tích hợp kiến thức Từ trường và cảm ứng điện từ  
5.Bài toán tích hợp kiến thức Quang hình học  
6.Bài toán vận dụng tổng hợp, kiến thức liên chương  

Môn Vật lí

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

1. Dao động cơ

Bài 01. Đại cương về dao động và hệ thức độc lập thời gian P1 4
Bài 01. Đại cương về dao động và hệ thức độc lập thời gian P2
Bài 02. Viết phương trình dao động điều hòa và bài toán tốc độ trung bình
Bài 03. Tính quãng đường đi được trong một khoảng thời gian

2

Bài 04. Bài toán cực trị về thời gian và quãng đường 4
Bài 05. Tìm thời điểm vật đi qua một vị trí
Bài 06. Phương pháp giải bài toán con lắc lò xo nằm ngang P1
Bài 06. Phương pháp giải bài toán con lắc lò xo nằm ngang P2

Tháng 8

3

Bài 07. Phương pháp giải bài toán con lắc lò xo thẳng đứng 3
Bài 08. Luyện tập về con lắc lò xo P1
Bài 08. Luyện tập về con lắc lò xo P2

4

Bài 09. Con lắc đơn và các phương trình dao động 3
Bài 10. Phương pháp giải bài toán năng lượng đối với con lắc đơn
Bài 11. Luyện tập phương trình – năng lượng – lực căng của con lắc đơn

5

Bài 12. Dao động của con lắc đơn khi có lực lạ tác dụng P1 4
Bài 12. Dao động của con lắc đơn khi có lực lạ tác dụng P2
Bài 13. Phương pháp giải bài toán tổng hợp dao động điều hòa
Bài 14. Cắt ghép lò xo và con lắc tổng hợp

6

Bài 15. Bài toán có sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình dao động 4
Bài 16. Các loại dao động và phương pháp giải bài toán dao động tắt dần
Bài 17. Ôn tập tổng hợp con lắc lò xo P1
Bài 17. Ôn tập tổng hợp con lắc lò xo P2

7

Bài 18. Ôn tập tổng hợp con lắc đơn 3
Bài 19. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm dao động cơ
Bài 20. Ôn tập tổng kết chương

Tháng 9

8

2. Sóng cơ

Bài 1. Đại cương về sóng cơ và phương trình sóng cơ 4
Bài 2. Phương pháp giải bài toán phương trình giao thoa sóng cơ
Bài 3. Phương pháp giải bài toán cực trị trong giao thoa sóng cơ P1
Bài 3. Phương pháp giải bài toán cực trị trong giao thoa sóng cơ P2

9

Bài 4. Sóng dừng và bài toán điều kiện để có sóng dừng 3
Bài 5. Phương pháp giải bài toán liên quan đến biên độ sóng dừng
Bài 6. Phương pháp giải bài toán sóng âm

10

Bài 7. Ôn tập tổng hợp sóng cơ 2
Bài 8. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm sóng cơ

11

3. Điện xoay chiều

Bài 1. Phương pháp giải bài toán giá trị tức thời trong mạch điện 3
Bài 2. Viết biểu thức hiệu điện thế, cường độ dòng điện
Bài 3. Phương pháp đại số giải bài toán mạch RLC mắc nối tiếp

12

Bài 4. Phương pháp giản đồ véc tơ giải bài toán mạch RLC mắc nối tiếp 3
Bài 5. Phương pháp giải bài toán công suất
Bài 6. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi R thay đổi

Tháng 10

13

Bài 7. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi C thay đổi 3
Bài 8. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi L thay đổi
Bài 9. Bài toán cực trị trong mạch RLC khi tần số góc thay đổi

14

Bài 10. Ôn tập bài toán cực trị trong mạch RLC 3
Bài 11. Bài toán hiệu điện thế trên 1 đoạn mạch khi một đại lượng thay đổi
Bài 12. Máy phát điện xoay chiều

15

Bài 13. Phương pháp giải bài toán máy biến thế và truyền tải điện năng 4
Bài 14. Sơ đồ giải bài toán động cơ điện
Bài 15. Ôn tập các loại máy điện
Bài 16. Ôn tập tổng kết chương điện xoay chiều

16

4. Dao động và sóng điện từ

Bài 1. Bài toán giá trị tức thời trong mạch LC 4
Bài 2. Thu phát sóng điện từ và mạch LC có điện trở
Bài 3. Ôn tập mạch LC
Bài 4. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm của điện xoay chiều mạch LC

Tháng 11

17

5. Sóng ánh sáng

Bài 1. Phương pháp giải bài toán tán sắc ánh sáng 4
Bài 2. Phương pháp giải bài toán giao thoa ánh sáng với nguồn đơn sắc
Bài 3. Bài toán giao thoa với nguồn sóng phát ra 2, 3 loại ánh sáng
Bài 4. Giao thoa với nguồn sáng phát ra 3 loại ánh sáng và nguồn sáng trắng

18

6. Lượng tử ánh sáng

Bài 1. Kĩ năng giải bài toán quang điện trong và quang điện ngoài. 5
Bài 2. Kĩ năng giải bài toán mẫu nguyên tử Bo
Bài 3. Kĩ năng giải bài toán tia Rơnghen (tia X) và tia Laze
Bài 4. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm chương 5, 6
Bài 5. Ôn tập tổng kết chương 5, 6.

19

7. Hạt nhân nguyên tử

Bài 1. Năng lượng liên kết và sự bền vững của hạt nhân 4
Bài 2. Phương pháp giải bài toán phương trình phản ứng hạt nhân
Bài 3. Phương pháp vận dụng định luật bảo toàn năng lượng và ứng dụng
Bài 4. Phương pháp vận dụng các định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán phản ứng hạt nhân

20

Bài 5. Kĩ năng giải bài toán áp dụng định luật phóng xạ 5
Bài 6. Phương trình phóng xạ và tuổi của mẫu vật cổ
Bài 7. Năng lượng phân hạch và năng lượng nhiệt hạch
Bài 8. Ôn tập tổng hợp vật lí hạt nhân
Bài 9. Một số vấn đề lí thuyết trọng tâm chương Vật lí hạt nhân
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 72
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Vật lí

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

1. Dao động cơ

Bài 1. Dao động điều hòa và các đặc trưng trong dao động P1 4
Bài 1. Dao động điều hòa và các đặc trưng trong dao động P2
Bài 2. Phương pháp đường tròn véc tơ giải bài toán thời gian P1
Bài 2. Phương pháp đường tròn véc tơ giải bài toán thời gian P2

2

Bài 3. Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa 3
Bài 4. Bài toán quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
Bài 5. Bài toán tốc độ trung bình

Tháng 8

3

Bài 6. Xử lí đồ thị trong dao động điều hòa 3
Bài 7. Kĩ năng giải các dạng toán về tổng hợp dao động điều hòa
Bài 8. Các đặc trưng dao động của con lắc lò xo

4

Bài 9. Bài toán về chiều dài và lực trong dao động điều hòa của con lắc lò xo 3
Bài 10. Phương pháp giải bài toán về năng lượng dao động của con lắc lò xo
Bài 11. Các đặc trưng dao động của con lắc đơn. Vận tốc, lực căng dây, năng lượng

5

Bài 12. Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực 3
Bài 13. Dao động tắt dần - duy trì - cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng
Bài 14. Tổng ôn chuyên đề dao động cơ

6

2. Sóng cơ

Bài 1. Sóng cơ và các đại lượng đặc trưng 3
Bài 2. Phương pháp giải bài toán về quá trình truyền sóng
Bài 3. Phương pháp giải bài toán cơ bản về giao thoa sóng cơ

7

Bài 4. Bài toán cực trị trong giao thoa sóng P1 3
Bài 4. Bài toán cực trị trong giao thoa sóng P2
Bài 5. Phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong giao thoa sóng

Tháng 9

8

Bài 6. Sóng dừng và bài toán điều kiện sóng dừng 3
Bài 7. Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm về sóng dừng
Bài 8. Phương pháp giải các bài toán về sóng âm

9

3. Điện xoay chiều

Bài 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều 3
Bài 2. Bài toán về mạch điện có 1 phần tử
Bài 3. Bài toán về mạch điện có 2 phần tử

10

Bài 4. Bài toán về mạch điện có RLC nối tiếp 3
Bài 5. Mạch điện RLC tổng quát
Bài 6. Các dạng toán về công suất trong mạch điện xoay chiều

11

Bài 7. Phương pháp giản đồ véc tơ giải bài toán điện xoay chiều 3
Bài 8. Bài toán hộp đen
Bài 9. Mạch điện xoay chiều có R thay đổi

12

Bài 10. Mạch điện xoay chiều có L thay đổi 2
Bài 11. Mạch điện xoay chiều có C thay đổi

Tháng 10

13

Bài 12. Mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi 3
Bài 13. Đặc trưng của các loại máy điện cơ bản
Bài 14. Bài toán truyền tải điện năng

14

4. Dao động và sóng điện từ

Bài 1. Các đặc trưng của mạch LC lí tưởng 3
Bài 2. Bài toán về năng lượng dao động trong mạch LC
Bài 3. Truyền thông bằng sóng điện từ

15

5. Sóng ánh sáng

Bài 1. Các dạng bài về tán sắc ánh sáng 3
Bài 2. Giao thoa ánh sáng đơn sắc và các dạng bài trọng tâm
Bài 3. Bài toán trùng vân trong giao thoa hai ánh sáng đơn sắc P1

16

Bài 3. Bài toán trùng vân trong giao thoa hai ánh sáng đơn sắc P2 3
Bài 4. Giao thoa với ánh sáng trắng
Bài 5. Quang phổ và các loại tia

Tháng 11

17

6. Lượng tử ánh sáng

Bài 1. Hiện tượng quang điện ngoài. Thuyết lượng tử ánh sáng 4
Bài 2. Các dạng bài về lượng tử ánh sáng
Bài 3. Hiện tượng quang điện trong. Sự phát quang. Laze
Bài 4. Mẫu nguyên tử Bo

18

7. Hạt nhân nguyên tử

Bài 1. Cấu trúc hạt nhân và năng lượng hạt nhân 3
Bài 2. Lí thuyết trọng tâm về phóng xạ
Bài 3. Phương pháp giải các bài toán về phóng xạ

19

Bài 4. Các dạng toán trọng tâm về phản ứng hạt nhân 3
Bài 5. Vận dụng các định luật bảo toàn động lượng và năng lượng trong phản ứng hạt nhân
Bài 6. Phản ứng phân hạch. Phản ứng nhiệt hạch
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 58
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Hóa học

LỚP Chương Đơn vị kiến thức Tên dạng bài Cấp độ nhận thức
Nhận biết Thông Hiểu Vận Dụng VD cao
11 Sự điện li Sự điện li Khái niệm và phân loại chất điện lí x x

Dạng bài tính nồng độ ion/chất trong dung dịch chất điện li, pha loãng, pha trộn
x x
Axit-bazơ-Muối Phân loại axit-bazơ-muối, chất lưỡng tính x x

pH Khái niệm cơ bản về pH x x

Dạng bài về pH
x x
Chất chỉ thị axit-bazơ-muối Dạng bài nhận biết Axit-Bazơ-Muối
x x
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Khái niệm, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li x x

Dạng bài bảo toàn điện tích
x x x
Nhóm Nitơ- Photpho Nitơ Lý thuyết chung về nitơ x x

Dạng bài về tính oxi hóa của nitơ
x x
Dạng bài về tính khử của nitơ
x x
Amoniac Lý thuyết chung về amoniac x x

Dạng bài về tính khử của amonic
x x
Dạng bài về tính bazơ yếu của amoniac 
x x
Muối amoni Lý thuyết chung về muối amoni x x

Dạng bài nhiệt phân của của muối amoni
x x
Axit nitric Lý thuyết chung về axit nitric x x

Dạng bài về tính  axit mạnh của axit nitric
x x
Dạng bài về tính oxi hóa mạnh của axit nitric
x x x
Muối nitrat Lý thuyết chung về muối nitrat x x

Dạng bài nhiệt phân của muối nitrat
x x x
Photpho Lý thuyết chung về photpho x x

Dạng bài về đơn chất P
x x
Axit phophoric- Muối photphat Lý thuyết chung về axit phophoric và muối photpho
x x
Dạng bài P2O5, H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm
x x
Phân bón hóa học Khái niệm - phân loại phân bón x x

Dạng bài tập về phân bón
x x
Nhóm Cacbon - silic Cacbon Lý thuyết chung về cacbon x x

Dạng bài về tính oxi hóa của cacbon
x x
Dạng bài về tính khử của cacbon
x x
Hợp chất của Cacbon Lý thuyết chung về hợp chất của cacbon x x

Dạng bài về tính khử của cacbon monoxit
x x x
Dạng toán nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
x x
Dang bài CO2, H2CO3  tác dụng với dung dịch kiềm
x x
Dạng bài CO3, HCO3 tác dụng với H+, OH-
x x x
Silic- các hợp chất của silic Lý thuyết chung về silic và các hợp chất của silic x x

Dạng bài về silic và hợp chất của silic
x x
Đại cương hữu cơ Mở đầu về hóa học hữu cơ Khái niêm chung về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ x x

Dạng bài tập về phân tích nguyên tố của hợp chất hữu cơ
x x
Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ Khái niệm chung về công thức đơn giản, công thức phân tử x x

Dạng bài tập xác định công thức đơn giản, công thức phân tử
x x
Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Dạng bài tập xác định công thức cấu tạo 
x x
Khái niêệm chung về cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ x x

Hiđrocacbon no Ankan Lý thuyết chung về ankan x x

Phản ứng thế halogen
x x
Dạng bài về phản ứng cracking
x x x
Dạng bài về phản ứng đốt cháy
x x
Hiđrocacbon không no Anken Lý thuyết chung về anken x x

Dạng bài về phản ứng cộng
x x
Dạng bài về phản ứng đốt cháy
x x
Dạng bài về phản ứng trùng hợp
x x
Ankin Lý thuyết chung về ankin x x

Dạng bài về phản ứng cộng
x x
Dạng bài về phản ứng đốt cháy 
x x
Dạng bài tác dụng AgNO3/NH3
x x
Ankađien Lý thuyết chung về ankađien x x

Dạng bài về phản ứng đốt cháy
x x
Dạng bài về phản ứng cộng
x x
Hiđrocacbon thơm Benzen và đồng đẳng Lý thuyết chung về benzen và đồng đẳng x x

Dạng bài về phản ứng thế vòng benzen
x x
Dạng bài về phản ứng oxi hóa
x x
Hiđrocacbon thơm khác Dạng bài về stiren
x x
Ancol-Phenol Ancol Lý thuyết chung về ancol x x

Dạng bài phản ứng với Na, K
x x
Dạng bài tách nước
x x
Dạng bài đốt cháy
x x
Dạng bài phản ứng với CuO
x x
Phenol Lý thuyết chung về phenol x x

Dạng bài về phản ứng thế H của nhóm OH
x x
Dạng bài về phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen
x x
Anđehit-Axit cacboxylic Anđehit Lý thuyết chung về anđehit x x

Dạng bài tác dụng với H2
x x
Dạng bài tác dụng với AgNO3/NH3
x x
Dạng bài đốt cháy
x x
Axit cacboxylic Lý thuyết chung về axit x x

Dạng so sánh tính axit, nhiệt độ sôi, nhiệt nóng chảy, độ linh động của H
x x
Dạng bài đốt cháy
x x
Dạng bài axit tác dụng với kim loại, bazơ, muối
x x
12 1. Este, lipit Este Lý thuyết este: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, điều chế ứng dụng. x x

Dạng bài về phản ứng đốt cháy este
x x
Dạng bài về phản ứng este hóa*
x x
Dạng bài về phản ứng thủy phân este
x x
Dạng bài đốt cháy và thủy phân este

x x
Dạng bài về este và các chất khác*

x x
Dạng bài tổng hợp nhiều quá trình phản ứng của este
x x x
Lipit Dạng bài về phản ứng thủy phân
x x
Lý thuyết lipit: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lý, ứng dụng. x x

2. Amin, amino axit, protein Amin Lý thuyết amin x x

Dạng bài đốt cháy amin
x x
Dạng bài về phản ứng đặc trưng của amin
x x
Biện luận công thức muối amoni của amin

x x
Amino axit Lý thuyết amino axit x x

Dạng bài về phản ứng amino axit tác dụng với axit
x x
Dạng bài về phản ứng amino axit tác dụng với bazo
x x
Dạng bài về phản ứng của amino axit với axit và bazo
x x
Dạng bài đốt cháy amino axit
x x
Protein và peptit Lý thuyết protein và peptit x x

Dạng bài đốt cháy peptit
x x x
Dạng bài thủy phân peptit
x x x
Dạng bài đốt cháy và thủy phân peptit

x x
Tổng hợp  Dạng bài hỗn hợp amin, amino axit, peptit

x x
Lý thuyết hỗn hợp amin, amino axit, peptit x x

3. Cacbonhidrat Monosaccarit Dạng bài về phản ứng với AgNO3/NH3
x x
Dạng bài về phản ứng với H2
x x
Dạng bài lên men 
x x
Đisaccarit Dạng bài thủy phân 
x x
Polisaccarit Dạng bài tác dụng HNO3/H2SO4đặc
x x
Dạng bài lên men 
x x
Dạng bài thủy phân 
x x
Tổng hợp  Dạng bài tổng hợp về cacbohidrat
x x
Lý thuyết về cacbohidrat: nhận biết, câu hỏi lý thuyết tổng hợp x x

4. Polime, vật liệu polime Lý thuyết Lý thuyết polime: phân loại, điều chế, ứng dụng x x

Lý thuyết về vật liệu polime: cao su, keo dán, tơ, chất dẻo x x

Các dạng bài tính toán Tính số mắt xích hoặc hệ số polime hóa
x x
Tính toán theo sơ đồ điều chế polime
x x
5. Đại cương về kim loại Tính chất chung, ăn mòn, dãy điện hóa, điều chế kim loại Vị trí cấu tạo, tính chất kim loại x x

Dãy điện hóa x x

Điều chế kim loại x x

Ăn mòn và bảo vệ kim loại x x

Các dạng bài tính toán Dạng bài kim loại/hợp chất của kim loại tác dụng với phi kim
x x
Dạng bài kim loại/hợp chất của kim loại tác dụng với dung dịch axit
x x
Dạng bài kim loại/hợp chất của kim loại tác dụng với dung dịch muối
x x
Dạng bài điện phân nóng chảy
x x
Dạng bài điện phân dung dịch
x x x
Dạng bài điện phân liên quan đến công thức Faraday
x x
Dạng bài về phản ứng nhiệt phân
x x x
Dạng bài kim loại tác dụng với hỗn hợp chất
x x x
6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Kim loại kiềm Dạng bài CO2 phản ứng với dung dịch KOH/NaOH
x x
Lý thuyết kim loại kiềm và hợp chất x x

Dạng bài kim loại kiềm tác dụng với nước/axit
x x
Kim koại kiềm thổ Lý thuyết kim loại kiềm thổ và hợp chất x x

Dạng bài kim loại kiềm thổ tác dụng với nước/axit
x x
Dạng bài CO2 phản ứng với dung dịch Ca(OH)2/Ba(OH)2
x x
Nhôm  Dạng bài về Al3+ tác dụng với OH-
x x x
Dạng bài về AlO2- tác dụng với H+
x x
Dạng bài về phản ứng nhiệt nhôm
x x x
Dạng bài về Al phản ứng với axit/OH-
x x
Lý thuyết nhôm và hợp chất x x

Tổng hợp Dạng bài nhiệt phân muối cacbonat
x x
Dạng bài CO2 phản ứng với OH-
x x
Lý thuyết hỗn hợp kiềm, kiềm thổ, nhôm x x

7. Sắt, Cu và các kim loại nhóm B Sắt Lý thuyết sắt và hợp chất x x

Dạng bài sắt tác dụng với phi kim
x x x
Dạng bài sắt tác dụng với dung dịch axit
x x x
Dạng bài sắt tác dụng với dung dịch muối
x x x
Đồng Lý thuyết đồng và hợp chất x x

Dạng bài đồng tác dụng với phi kim
x x x
Dạng bài đồng tác dụng với dung dịch axit
x x x
Dạng bài đồng tác dụng với dung dịch muối
x x x
Crom Lý thuyết crom và hợp chất x x

Dạng bài crom tác dụng với phi kim
x x
Dạng bài crom tác dụng với dung dịch axit
x x
Dạng bài crom tác dụng với dung dịch muối
x x
Tổng hợp Lý thuyết tổng hợp về crom, sắt, đồng x x

Dạng bài tổng hợp về crom, sắt, đồng

x x
8. Tổng hợp hoá hữu cơ Lý thuyết Sơ đồ phản ứng x x x
Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x

Dạng bài tập Dạng bài tổng hợp hóa hữu cơ
x x x
9. Tổng hợp hoá vô cơ Lý thuyết Sơ đồ phản ứng x x x
Liệt kê, đếm chất/phát biểu x x

Dạng bài tập Dạng bài tổng hợp hóa vô cơ
x x x
10. Phân biệt chất, hóa học và các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường Phân biệt chất Phân biệt các chất vô cơ x x

Phân biệt các chất hữu cơ x x

Hóa học và các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường Hóa học với thực tiễn cuộc sống
x x

Môn Hóa học

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

7

1

Hợp chất hữu cơ có nhóm chức

Bài 1 : Lý thuyết ancol, phenol, andehit 3
Bài 2 : Các dạng bài tập tính toán liên quan đến hỗn hợp rượu ,phenol, andehit
Bài 3 : Lý thuyết và bài tập của Axit cacboxylic.

2

Bài 4 : Lý thuyết về este lipit 3
Bài 5: Bài tập về este và lipit ( phần 1 )
Bài 6 : Bài tập về este là lipit ( phần 2 )

3

Bài 7 : Bài tập liên quan đến các chất hữu cơ đã học 3
Bài 8: Lý thuyết monosaccarit , disaccarit , polisaccarit.
Bài 9: Bài tập về cacbohydrat

8

4

Bài 10 : Các loại polime và phương pháp điều chế , phân loại 3
Bài 11 : Bài tập lý thuyết, tính toán số mắt xích polime
Bài 12 : Lý thuyết amin , aminoaxit, protein

5

Bài 13 : Các bài tập lý thuyết liên quan 3
Bài 14 : Các bài tập tính toán dạng cơ bản
Bài 15 : Các dạng bài tập tính toán nâng cao

6

Bài 16 : Dạng bài thủy phân liên kết peptit và biện luận công thức của chuỗi peptit 3
Bài 17 : Ôn lại tất cả lý thuyết hữu cơ theo phương pháp mạng nhện

Kim loại

Bài 1 : Lý thuyết và bài tập kim loại kiềm

7

Bài 2: Lý thuyết và bài tập kim loại kiềm thổ 3
Bài 3 : Lý thuyết và bài tập nhôm
Bài 4 : Các bài tập về kim loại kiềm , kiềm thổ , nhôm .

9

8

Bài 5 : Bài tập nâng cao về Nhôm - Các hợp chất của Nhôm ( phần 1 ) 3
Bài 6 : Bài tập nâng cao về Nhôm - Các hợp chất của Nhôm ( phần 2 )
Bài 7 : Lý thuyết kim loại nhóm B và các hợp chất quan trọng ( phần 1 )

9

Bài 8 : Lý thuyết kim loại nhóm B và các hợp chất quan trọng ( phần 2 ) 3
Bài 9 : Các bài tâp về kim loại nhóm B ( phần 1 )
Bài 10 : Các bài tập về kim loại nhóm B ( phần 2 )

10

Bài 11 : Các bài tập về sắt và hợp chất của sẳt 3
Bài 12 : Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại
Bài 13 : Lý thuyết về điện phân

11

Bài 14 : Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải ( phẩn 1 ) 3
Bài 15 : Các dạng bài tập về điện phân và phương pháp giải ( phần 2 )
Bài 16 : Các dạng ăn mòn ( ăn mòn hóa học , ăn mòn điện hóa )

10

12

Bài 17 : Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 1 ) 4
Bài 18 : Lý thuyết và bài tập về Ag, Pb, Zn, Sn ,Hg, Ni ( phần 2 )
Bài 19 : Dạng bài tập về hỗn hợp các kim loại
Bài 20 : Dạng bài tập kim loại mạnh đấy kim loại yếu ( phương pháp tăng giảm khối lượng )

13

Phương pháp giải toán

Bài 1 : Vận dụng và phối hợp (phần 1) 3
Bài 2 : Vận dụng và phối hợp (phần 2)
Bài 3 : Vận dụng và phối hợp (phần 3)

14

Tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ

Bài 1 : Dạng bài tập nhận biết, cách quan sát hiện tượng. 3
Bài 2 : Dạng bài tập điểu chế
Bài 3 : Dạng bài tập sơ đồ hóa học

15

Bài 4 : Các phương pháp hiện đại để giải bài tập (phần 1) 4
Bài 5 : Các phương pháp hiện đại để giải bài tập ( phần 2)
Bài 6 : Các phương pháp hiện đại để giải bài tập ( phần 3)
Bài 7 : Các dạng bài tập liên quan đến thực tiễn.

11

16

Tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ

Bài 1 : Các tính chất đặc trưng , nhận biết , điều chế, sơ đồ 4
Bài 2 : Dạng bài tập hỗn hợp các hợp chất hữu cơ và biện luân ( phần 1 )
Bài 3 : Dạng bài tập hỗn hợp các hợp chất hữu cơ và biện luận ( phần 2 )
Bài 4 : Dạng bài tập hỗn hợp các hợp chất hữu cơ và biện luận ( phần 3 )

17

Đại cương hóa hoc vô cơ

Bài 1 : Các nhóm chất vô cơ trong chương trình 4
Bài 2 : Phương pháp cân bằng electron , ion-electron.
Bài 3 : Dạng bài toán CO2/SO2 , hỗn hợp CO2+SO2 với dung dịch kiềm
Bài 4 : Dạng bài toán đồ thị

18

Bài 5 : Dạng bài tập lý thuyết liên quan đến sơ đồ điều chế, nhận biết, chuỗi phản ứng … 4
Bài 6 : Sự điện ly
Bài 7 : Các bài toán liên quan đến độ điện ly alpha , pH của dung dịch

Phi kim

Bài 1 : Giới thiệu nhóm IV A, các nguyên tố cơ bản và hợp chất quan trọng

12

19

Bài 2 : Các dạng bài tập về nhóm IV A 3
Bài 3: Khái quát chung nhóm VA
Bài 4 : Dạng bài tập về NH3 , HNO3, P2O5, H3PO4

20

Bài 5 : Các dạng toán nâng cao về HNO3 3
Bài 6 : Khái quát chung nhóm VIA
Bài 7 : Điều chế , tổng hợp , các sơ đồ phản ứng giữa các chất, các phản ứng cần lưu ý

21

Bài 8 : Các dạng toán liên quan đến nhóm VIA 3
Bài 9 : Dạng toán nâng cao về H2SO4 đặc nóng và các sản phẩm khử
Bài 10 : Khái quát chung nhóm VIIA

22

Bài 11 : Các hợp chất quan trọng của nguyên tố Halogen 3
Bài 12 : Các dạng bài tập tính toán liên quan đến Halogen

Đại cương hóa học hữu cơ và hidrocacbon

Bài 1 : Đại cương về hóa học hữu cơ

23

Bài 2 : Lý thuyết và bài tập Ankan-Anken 3
Bài 3 : Lý thuyết và bài tập Ankin-Ankadien-Aren
Bài 4 : Tổng hợp mỗi liên quan của Hidrocacbon
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 74
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Sinh học

Chuyên đề Dạng lý thuyết/bài tập Dạng bài Cấp độ
Nhớ Hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Cơ chế di truyền và biến dị Lý thuyết ADN- cấu trúc và chức năng x x

Gen x x

Mã di truyền x x

Qúa trình nhân đôi ADN x x

Qúa trình phiên mã x x

quá trình dịch mã x x

Điều hòa hoạt động gen x x

Đột biến gen x x

NST cấu trúc và chức năng x x

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể x x

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể x x

Bài tập ADN- cấu trúc và chức năng
x x
Gen
x x
Mã di truyền
x x
Qúa trình nhân đôi ADN
x x
Qúa trình phiên mã
x x
quá trình dịch mã
x x
Đột biến gen
x x
Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
x x
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể- xác định số loại thể lệch bội
x x
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể- xác đinh thể đột biến và số lượng nhiễm sắc thể trong thể đột biến
x x
Quy luật di truyền Lý thuyết Quy luật phân li x


Quy luật phân li độc lập x


Tương tác gen x


Liên kết gen x


Hoán vị genDT liên kết với giới tính x


DT ngoài nhân x


ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen x


Bài tập Quy luật phân li
x x
Quy luật phân li độc lập
x x
Tương tác gen
x x
Liên kết gen
x x
Hoán vị gen
x x x
Di truyền liên kết với giới tính
x x
Di truyền ngoài nhân
x x
Bài toán phép lai đa bội, dị bội
x x
Bài tập tích hợp các quy luật di truyền

x x
Bài tập tính số loại, tỉ lệ giao tử
x x
Bài tập tính số loại, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình
x x x
Di truyền quần thể Lý thuyết Lý thuyết về di truyền quần thể x x

Bài tập Bài tập về quần thể tự phối
x x
Bài tập về quần thể ngẫu phối
 + Tính tần số alen trong quần thể
 +Xác định quần thể cân bằng di truyền
 + Xác định thành phần kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình trong quần thể
 +Xác định số kiểu gen/ kiểu giao phối tối đa trong quần thể
 + Xác suất trong di truyền quần thể
 + Quần thể dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa

x x x
Di truyền người Lý thuyết Lý thuyết về di truyền người x x

Bài tập Bài tập về di truyền người:
 + Bài tập phả hệ
 + Bài tập xác suất
 + Xác định kiểu gen, kiểu hình

x x x
Ứng dụng di truyền Lý thuyết Kĩ thuật lai tạo và ứng dụng x x

Tạo giống nhờ phương pháp gây đột biến x x

Tạo giống nhờ công nghệ tế bào x x

Tạo giống nhờ kĩ thuật ADN tái tổ hợp x x

Tiến hóa Lý thuyết Các bằng chứng tiến hóa x x

Học thuyết tiến hóa cổ điển x x

Học thuyết tiến hóa hiện đại x x

Các nhân tố tiến hóa x x

quá trình hình thành quần thể thích nghi x x

Loài x x

quá trình hình thành loài x x

Nguồn gốc sự sống và sự phát sinh sự sống x x

sự phát triển sự sống qua các đại địa chất x


sự phát sinh loài người x x

Sinh thái Lý thuyết Môi trường và các nhân tố sinh thái x x

Sự thích nghi của cá thể sinh vậtQuần thể sinh vật x x

Quần xã sinh vật x x x
Diễn thế sinh thái x x

Hệ sinh thái x x

Chu trình sinh địa hóa, Sinh quyển, ứng dụng sinh thái học x x x
Bài tập Bài tập tính toán về sinh thái học
x

Sinh học cơ thể thực vật Lý thuyết Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ x x

Sự vận chuyển các chất trong cây x x

Sự thoát hơi nước x x

Vai trò các nguyên tố khoáng x x

Dinh dưỡng nitơ x x

Quang hợp ở thực vật x x

Hô hấp ở thực vật x x

Cảm ứng ở thực vật x x

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật x x

Sinh sản vô tính ở thực vật x x

Sinh sản hữu tính ở thực vật x x

Sinh học cơ thể động vật Lý thuyết Tiêu hóa ở ĐV x x

Hô hấp ở động vật x x

Tuần hoàn máu x x

Cân bằng nội môi x x

Cảm ứng ở động vật x x

Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động, sự lan truyền xung thần kinh và truyền tin qua xinap x x

Tập tính của động vật x x

Sinh trưởng và phát triển ở động vật x x

Sinh sản ở động vật x x

Cơ chế điều hòa, điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người x x x

Môn Sinh học

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

7

1

Chuyên đề 1. Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1. Sinh học là cái quái gì? 3
Bài 2. Bên trong tế bào.
Bài 3. Protein - Công nhân của tế bào - "truyền nhân" của gen...

2

Bài 4. ADN - ARN - Mật mã sự sống. 3
Bài 5. Bài tập ATGX - chuyện nhỏ!
Bài 6. Gen - bậc thầy của mã hóa!

3

Bài 7. Tái bản ADN - Nguồn gốc của sự di truyền. 3
Bài 8. Phiên mã, bước đầu tiên biểu hiện gen.
Bài 9. Dịch mã, người phiên dịch mức phân tử.

8

4

Bài 10. Điều hòa biểu hiện gen 3
Bài 11. Bài tập Di truyền phân tử, không còn là ác mộng.
Bài 12. Nhiễm sắc thể, ngôi nhà của ADN

5

Bài 13. Nguyên phân - Máy copy vi diệu. 3
Bài 14. Giảm phân - Sinh TINH và sinh TRỨNG đấy!
Bài 15. Bài tập phân bào, thật đơn giản!

6

Bài 16. Thường biến, biến dị không thèm di truyền! 3
Bài 17. Biến dị tổ hợp, con khác cha mẹ chưa chắc đã là con hàng xóm.
Bài 18. Đột biến gen, căn nguyên của tiến hóa

7

Bài 19. Đột biến cấu trúc NST, khi ngôi nhà của ADN bị biến dạng. 5
Bài 20. Đột biến số lượng NST - Khi gen có thêm anh chị em!
Bài 21. Bài tập về đột biến khó mà dễ.
Bài 22. Lai đa bội và lệch bội, đã đột biến mà còn phức tạp.
Bài 23. Từ gen đến đặc điểm cơ thể, một hành trình gian nan.

9

8

Chuyên đề 2. Quy luật di truyền

Bài 24. Tất tần tật về quy luật phân li (phần 1) 3
Bài 25. Tất tần tật về quy luật Phân li (phần 2)
Bài 26. Di truyền độc lập, quá đơn giản!

9

Bài 27. Tương tác gen, ghi nhớ trong vòng một nốt nhạc. 3
Bài 28. Liên kết gen, khi các gen yêu nhau không thể tách rời.
Bài 29. Hoán vị gen, khi các gen học cách chia li.

10

Bài 30. Gen nằm trên NST giới tính 3
Bài 31. Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 1)
Bài 32. Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 2)

11

Bài 33. Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 3) 4
Bài 34. Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 4)

Chuyên đề 3. Di truyền học người

Bài 35. Di truyền người và cách tiếp cận.
Bài 36. Di truyền y học, ai muốn làm bác sĩ tư vấn di truyền?

12

Chuyên đề 4. Di truyền quần thể

Bài 37. Quần thể và quần thể… tự phối. 3
Bài 38. Quần thể ngẫu phối - cái gốc của sự cân bằng
Bài 39. Tất tần tật về bài tập di truyền quần thể.

10

13

Chuyên đề 5. Ứng dụng di truyền học

Bài 40. Lai, lai, lai và lai … em có thích lai tạo không? 5
Bài 41. Gây đột biến thực nghiệm, sáng kiến hay tội ác?
Bài 42. Nuôi cấy mô, nhân bản vô tính và cấy chuyển phôi, sự kỳ diệu của khoa học.
Bài 43. Chuyển gen, sự sáng tạo và thuyết âm mưu
Bài 44. Luyện tập di truyền ứng dụng

14

Chuyên đề 6. tiến hoá

Bài 45. Ai không tin tiến hóa? 5
Bài 46. Thời đại của Darwin
Bài 47. Khi học thuyết Darwin có thêm đôi cánh.
Bài 48. Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 1)
Bài 49. Sự tiến hóa trong lòng quần thể (phần 2)

15

Bài 50. Thích nghi là chìa khóa của sự tồn tại! 5
Bài 51. Loài và cấu trúc của loài.
Bài 52. Các cơ chế cách li
Bài 53. Loài mới đã được tạo ra như thế đó!
Bài 54. Tiến hóa, cái nhìn tổng thể!

16

Bài 55. Nguồn gốc sự sống! 4
Bài 56. Lịch sử sự sống, 4,5 tỉ năm trong 45 phút!
Bài 57. Thời đại của loài người!
Bài 58. Bài tập tiến hóa, tiến hóa mà cũng có bài tập á?

11

17

Chuyên đề 7. sinh thái

Bài 59. Môi trường sống quanh ta. 5
Bài 60. Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 1)
Bài 61. Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 2)
Bài 62. Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 1)
Bài 63. Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 2)

18

Bài 64. Biến đổi số lượng cá thể trong quần thể theo thời gian. 5
Bài 65. Quần xã và đặc trưng của nó (phần 1)
Bài 66. Quần xã và đặc trưng của nó (phần 2)
Bài 67. Sinh vật này ăn sinh vật khác - vòng quay bất tận.
Bài 68. Sự biến đổi quần … xã theo thời gian

19

Bài 69. Hệ sinh thái 4
Bài 70. Động học hệ sinh thái (phần 1)
Bài 71. Động học hệ sinh thái (phần 2)
Bài 72. Hệ sinh thái lớn nhất là gì?

20

Bài 73. Sinh thái học ứng dung (phần 1) 4
Bài 74. Sinh thái học ứng dụng (phần 2)
Bài 75. Tất tần tật về sinh thái
Bài 75+. Để xem, mình đang đứng ở đâu?
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 76
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Ngữ văn

Chuyên đề/Phần/Modul Câu Các dạng bài thường gặp Độ khó
Dễ TB Khó/Cực khó
ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN 1 Phong cách ngôn ngữ x x
Phương thức biểu đạt x x
Nội dung đoạn trích x x
Câu chủ đề x x
Thao tác lập luận x x
Biện pháp tu từ, phương thức trần thuật x x
Phép liên kết


2 Tìm từ khóa  x x
Giải thích từ khóa, nhận định
x x
Tác dụng của phép tu từ
x x
3 Cảm nhận nội dung tư tưởng
x x
Phân tích cảm xúc của tác giả
x x
4 Bài học nhận thức
x x
Bài học hành động
x x
Bài học thái độ
x x
VIẾT ĐOẠN VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí Viết đoạn văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí thường được đúc kết trong những câu tục ngữ, danh ngôn, ngụ ngôn, khẩu hiệu hoặc khái niệm
x x
Viết đoạn văn về môt nhận định, ý kiến
x x
Viết đoạn văn nghị luận về một hiện tượng, đời sống Viết đoạn văn nghị luận về một sự việc
x x
Viết đoạn văn nghị luận về một hiện tượng đời sống
x x
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Dạng bài phân tích, cảm nhận văn học Phân tích/cảm nhân hình tượng nhân vật, chi tiết,...
x x
Phân tích tình huống truyện
x x
Phân tích giá trị nội dung tư tưởng tác phẩm
x x
Phân tích/ cảm nhận về một đoạn thơ, một khía cạnh nội dung, nghệ thuật...của bài thơ
x x
Dạng bài bình luận văn học Một ý kiến bàn về văn học: tình huống truyện, ý nghĩa nhan đề, chi tiết, nhân vật, .....
x x
Hai ý kiến bàn về văn học: tình huống truyện, ý nghĩa nhan đề, chi tiết, nhân vật....
x x
Dạng bài so sánh văn học So sánh hai nhân vật/ hai hình tượng
x x
So sánh hai chi tiết/ hai đoạn văn/ hai đoạn thơ
x x

Môn Ngữ văn

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

Đọc hiểu văn bản

Bài 1: Phương pháp làm bài Đọc - hiểu (Phần 1)
Bài 2: Phương pháp làm bài Đọc - hiểu (Phần 2)
Bài 3: Phương pháp làm bài Đọc - hiểu (Phần 3)
Bài 4: Phương pháp làm bài Đọc - hiểu (Phần 4
4
2 Bài 5: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 1
Bài 6: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 2
Bài 7: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 3
Bài 8: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 4
Bài 9: Đề luyện Đọc - hiểu văn bản số 5
5

Tháng 8

3

Viết đoạn văn nghị luận xã hội

Bài 1: Phương pháp làm bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
Bài 2: Phương pháp làm bài kiểu bài Nghị luận về 1 hiện tượng đời sống
Bài 3: Phương pháp làm bài kiểu bài Nghị luận về 1 vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học
3
4 Bài 4: Đề luyện Nghị luận xã hội số 1
Bài 5: Đề luyện Nghị luận xã hội số 2
Bài 6: Đề luyện Nghị luận xã hội số 3
Bài 7: Đề luyện Nghị luận xã hội số 4
Bài 8: Đề luyện Nghị luận xã hội số 5
5
5

Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn lớp 12

Bài 1: Phương pháp làm dạng bài cảm nhận văn học
Bài 2: Phương pháp làm kiểu bài So sánh văn học
Bài 3: Phương pháp làm kiểu bài Bình luận văn học
3
6 Bài 4: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)
Bài 5: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)
Bài 6: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 3)
3
7 Bài 7: Tây Tiến (Phần 1)
Bài 8: Tây Tiến (Phần 2)
Bài 9: Tây Tiến (Phần 3)
3

Tháng 9

8 Bài 10: Việt Bắc (Phần 1)
Bài 11: Việt Bắc (Phần 2)
Bài 12: Việt Bắc (Phần 3)
Bài 13: Việt Bắc (Phần 4)
Bài 14: Việt Bắc (Phần 5)
5
9 Bài 15: Đất Nước (Phần 1)
Bài 16: Đất Nước (Phần 2)
Bài 17: Đất Nước (Phần 3)
Bài 18: Đất Nước (Phần 4)
4
10 Bài 19: Sóng (Phần 1)
Bài 20: Sóng (Phần 2)
Bài 21: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 1)
Bài 22: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 2)
Bài 23: Đàn ghi ta của Lor-ca (Phần 3)
5
11 Bài 24: Người lái đò sông Đà (Phần 1)
Bài 25: Người lái đò sông Đà (Phần 2)
Bài 26: Người lái đò sông Đà (Phần 3)
3
12 Bài 27: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 1)
Bài 28: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 2)
Bài 29: Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Phần 3)
3

Tháng 10

13 Bài 30: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)
Bài 31: Vợ chồng A Phủ (Phần 2)
Bài 32: Vợ chồng A Phủ (Phần 3)
3
14 Bài 33: Vợ nhặt (Phần 1)
Bài 34: Vợ nhặt (Phần 2)
Bài 35: Vợ nhặt (Phần 3)
3
15 Bài 36: Rừng xà nu (Phần 1)
Bài 37: Rừng xà nu (Phần 2)
Bài 38: Rừng xà nu (Phần 3)
Bài 39: Những đứa con trong gia đình (Phần 1)
Bài 40: Những đứa con trong gia đình (Phần 2)
5
16 Bài 41: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 1)
Bài 42: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 2)
Bài 43: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 3)
Bài 44: Chiếc thuyền ngoài xa (Phần 4)
4

Tháng 11

17 Bài 45: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 1)
Bài 46: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 2)
Bài 47: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 3)
3
18

Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn lớp 11

Bài 1: Hai đứa trẻ (Phần 1)
Bài 2: Hai đứa trẻ (Phần 2)
Bài 3: Chữ người tử tù (Phần 1)
Bài 4: Chữ người tử tù (Phần 2)
4
19 Bài 5: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 1)
Bài 6: Hạnh phúc của một tang gia (Phần 2)
Bài 7: Chí Phèo (Phần 1)
Bài 8: Chí Phèo (Phần 2)
4
20 Bài 9: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 1)
Bài 10: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Phần 2)
Bài 11: Vội vàng (Phần 1)
Bài 12: Vội vàng (Phần 2)
4
21 Bài 13: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 1)
Bài 14: Đây thôn Vĩ Dạ (Phần 2)
Bài 15: Tràng giang (Phần 1)
Bài 16: Tràng giang (Phần 2)
4
Tháng 12 22 Bài 17: Từ ấy
Bài 18: Chiều tối
2
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 82
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Ngữ văn

Tháng Tuần Chuyên đề Nội dung Số bài giảng

Tháng 7

1

Đọc hiểu văn bản

Bài: Hệ thống kiến thức phần Đọc hiểu (Phần 1)
Bài: Hệ thống kiến thức phần Đọc hiểu (Phần 2)
Bài: Hệ thống kiến thức phần Đọc hiểu (Phần 3)
3
2 Bài: Đề luyện Đọc hiểu số 01
Bài: Đề luyện Đọc hiểu số 02
Bài:Đề luyện Đọc hiểu số 03
3

Tháng 8

3 Viết đoạn văn nghị luận xã hội Bài: Viết đoạn văn nghị luận xã hội
Bài: Đề luyện viết đoạn vắn số 01
Bài: Đề luyện viết đoạn văn số 02
4
4

Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn lớp 12

Bài: Phương pháp làm kiểu bài phân tích/cảm nhận văn học
Bài: Phương pháp làm kiểu bài bình luận văn học
Bài: Phương pháp làm kiểu bài so sánh văn học
3
5 Bài: Tuyên ngôn Độc lập 3
6 Bài: Tây Tiến 3
7 Bài: Việt Bắc 3

Tháng 9

8 Bài: Đất Nước 3
9 Bài: Sóng 3
10 Bài: Đàn ghi ta của Lor-ca 3
11 Bài: Người lái đò Sông Đà 3
12 Bài: Ai đã đặt tên cho dòng sông? 3

Tháng 10

13 Bài: Vợ chồng A Phủ 3
14 Bài: Vợ nhặt 3
15 Bài: Những đứa con trong gia đình 3
16 Bài: Rừng xà nu 3

Tháng 11

17 Bài: Chiếc thuyền ngoài xa 3
18 Bài: Hồn Trương Ba, da hàng thịt 3
19

Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn lớp 11

Bài Hai đứa trẻ
Bài Chữ người tử tù
4
20 Bài Hạnh phúc của một tang gia
Bài: Chí Phèo
4
21 Bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
Bài Vội vàng
4

Tháng 12

22 Bài Tràng giang
Bài Đây thôn Vĩ Dạ
4
23 Bài Từ ấy
Bài Chiều tối
4
TỔNG SỐ BÀI GIẢNG 75
HOCMAI SẼ CẬP NHẬT BÀI GIẢNG PHẦN KIẾN THỨC LỚP 11 THI THPT QUỐC GIA SAU KHI BỘ GIÁO DỤC CÔNG BỐ ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA 2018

Môn Anh

Chuyên đề

Dạng bài

Đơn vị kiến thức

Cấp độ nhận thức
Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao


Ngữ âm

Phát âm


x

xTrọng âm


x

x


Tìm lỗi sai

Sai về ngữ pháp

Dạng và thì động từ


xSự hòa hợp chủ vị


xTừ loại


xGiới từ/Cụm động từx


Mạo từx


Đại từ


xĐịnh từ và lượng từ


xLặp từ/ Thông tin thừax


Cấu trúc mệnh đề/câu


xSai về nghĩax

Hoàn thành câu


Ngữ pháp

Thì động từ

x
Sự hòa hợp chủ vị


xMạo từ


xĐại từ

x
Định từ và lượng từ

x
Liên từ


xGiới từ/Cụm động từx


Cấu trúc mệnh đề/câu


x
Từ vựng

Word choicex


Collocation/ Idiomx


Câu giao tiếp
xTừ đồng nghĩa
x

x


Từ trái nghĩa
x

x


Câu đồng nghĩa
x

x


Nối câu
xĐiền từ


x

Đọc hiểu


x

Môn Tiếng Anh

Môn Lịch Sử

Chuyên đề


Dạng bài

Mức độ câu hỏi

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1

Các nước Á - Phi - Mĩ La tinh từ cuối thế kỷ XIX đến Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945


x
2

Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

x
3

Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

x
4

Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

x
5

 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và Chiến tranh thế giới thứ nhất

Cách mạng tháng Mười Nga 1917


x6

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)


x7

Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)


x8

Nhật Bản từ thế kỷ XIX đến năm 1945

Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

x

9

Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước
x

10

Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933
x

11

Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít
x

12

Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven
x

13

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945)

Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai


x14

Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới


x15

Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Hội nghị Ianta

x
16

Liên hợp quốc

x
17

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)

Liên Xô từ năm 1945 - 1991x


18

LB Nga 1991 - 2000 : kinh tế, chính trị, đối ngoạix


19

Các nước Á, Phi, MĩLatinh

Đông Bắc Á

xx

20

Đông Nam Á

xx

21

Ấn Độ

xx

22

Châu Phi

x
23

Mĩ Latinh

xx

24

Mĩ, Tây Âu; Nhật Bản

xx

25

Tây Âu

xx

26

Nhật Bản

xx

27

Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh lạnh

x

x28

Chiến tranh lạnh kết thúc : nguyên nhân, ý nghĩa, xu thế chính

x

x29

Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Nguồn gốc và đặc điểm

x
30

Biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa

x
31

Mặt tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam

x
32

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884

x

x


x

33

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884

x

x

x

x

34

Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX

x

x

x

x

35

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

x

x

x

x

36

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

x

x

x

x

37

Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

x

x

x

x

38

Việt Nam từ năm 1919 đến 1930


Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam năm 1919 - 1925

x

x


x

39

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam năm 1925 - 1930

x

x


x

40

Việt Nam từ năm 1930 đến 1945


Phong trào cách mạng 1930 - 1935

x

x


x

41

Phong trào dân chủ 1936 - 1939

x

x


x

42

Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. Cách mạng tháng 8 - 1945

x

x


x

43

Việt Nam từ năm 1945 đến 1954


Nước Việt Nam DCCH từ 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 - 1945

x

x

x

x

44

Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950)

x

x

x

x

45

Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953)

x

x

x

x

46

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954)

x

x

x

x

47

Việt Nam từ năm 1954 đến 1975


Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965)

x

x

x

x

48

Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)

x

x

x

x

49

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

x

x

x


50

Việt Nam từ năm 1975 đến 200


Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975


x51

Đất nước trên đường đổi mới (1986 – 2000)


xMôn Địa Lí

STT

Chuyên đề

Đơn vị kiến thức

Cấp độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

x

x

x


2


Một số vấn đề của châu Phi

x

x

x


3

Một số vấn đề của Mĩ Latinh

x

x

x


4

Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

x

x

x


5

Địa lí khu vực và quốc gia

Hợp chúng quốc Hoa Kì

x

x

x

x

6

Liên minh châu Âu

x

x

x

x


7

Liên bang Nga

x

x

x

x

8

Nhật Bản

x

x

x

x


9

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

x

x

x

x

10

Khu vực Đông Nam Á - phần 1

x

x

x

x

11

Ô-xtrây-li-a

x

x

x

x

12

Thực hành các kĩ năng Địa lí

x

x13

Địa lý tự nhiên Việt Nam

Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

x

x

x


15

Đất nước nhiều đồi núi

x

x16

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

x

x

x


17

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

x

x

x


18

Thiên nhiên phân hóa đa dạng

x

 x


19

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

x

x


20

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

 x

x


21

Địa lý dân cư

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư


x22

Lao động và việc làm


x23

Đô thị hóa


x24

Địa lý
các ngành kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

x

x

x


25

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

x

x

x

x

26

Vấn đề phát triển nông nghiệp

x

x

x

x

27

Vấn đề phát triển ngành thủy sảnvà lâm nghiệp

x

x

x

x

28

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

x

x

x

x

29

Cơ cấu ngành công nghiệp

x

x

x


30

Các ngành công nghiệp trọng điểm

x

x

x

x

31

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

x

x

x

x

32

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

x

x

x

x

33

Vấn đề phát tiển thương mại và du lịch

x

x

x

x

34

Địa lí các vùng kinh tế

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

x

x

x

x

35

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

x

x

x

x

36

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

x

x

x

x

37

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

x

x

x

x

38

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

x

x

x

x

39

Vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

x

x

x

x

40

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ởđồng bằng sông Cửu Long

x

x

x

x

41

Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở  biển Đông và các đảo, quần đảo

x

x

x

x

42

Các vùng kinh tế trọng điểm

x

x

x

x

43

Thực hành

Đọc Atlat địa lí Việt Nam

x

x44

Phân tích số liệu thống kê

x

x

x

x

45

Biểu đồ và nhận xét biểu đồ

x

x

x

x

Môn Giáo Dục Công Dân

STT

Chuyên đề

Đơn vị kiến thức

Mức độ câu hỏi

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

1

Công dân với kinh tế.

Công dân với sự phát triển kinh tế.

x

x

x


2

Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường.

x

x

x


3

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

x

x

x


4

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

x

x

x


5

Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

x

x

x


6

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.

x

x

x


7

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước.

x

x

x


8

Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội.

Chủ nghĩa xã hội.

x

x

x

x

9

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

x

x

x

x

10

Nền dân chủ XHCN

x

x

x

x

11

Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

x

x

x

x

12

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

x

x

x

x

13

Chính sách giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá.

x

x

x

x

14

Chính sách quốc phòng và an ninh.

x

x

x

x

15

Chính sách đối ngoại.

x

x

x

x

16

Pháp luật và đời sống

Khái niệm pháp luật : pháp luật là gì ?, Các đặc trưng cơ bản của pháp luật

x

 x17

Bản chất của pháp luật

x

 x18

Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức

x

 x19

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

x

 x20

Thực hiện pháp luật

Khái niệm thực hiện pháp luật

x

x

x


21

Các hình thức thực hiện pháp luật

x

x

x


22

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

x

x

x


23

Công dân bình đẳng trước pháp luật

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

x

x24

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

x

x25

Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

x

x26

Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

x

x

x

x

27

Bình đẳng trong lao động

x

x

x

x

28

Bình đẳng trong kinh doanh

x

x

x

x

29

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bình đẳng giữa các dân tộc

x
30

Bình đẳng giữa các tôn giáo

x
31

Công dân với các quyền tự do cơ bản

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

x


x

x

32

Quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân

x


x

x

33

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân

x


x

x

34

Quyền được bảo đảm an toàn về bí mật thư tín, điện tín, điện thoại

x


x

x

35

Quyền tự do ngôn luận

x


x

x

36

Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân

x


x

x

37

Công dân với các quyền dân chủ

Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân

x

x

x

x

38

39

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

x

x

x

x

40

Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

x

x

x

x

41

Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân

x

x

x

x

42

Pháp luật với sự phát triển của công dân

Quyền học tập của công dân

x


x


43

Quyền sáng tạo của công dân

x


x


44

Quyền phát triển của công dân

x


x


45

Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

x


x


46

Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân

x


x


47

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển về kinh tế

x

x48

Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội

x

x49

Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

x

x50

Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng an ninh

x

x1 trong các môn
Học phí gốc 600.000VNĐ
Học phí 600.000 VNĐ
Tất cả các môn
Học phí gốc 2.000.000VNĐ
Học phí 2.000.000 VNĐ
Bm
Dn
Kd
Tt
Tdb

Đăng ký ngay