In đề thi

Bài 9. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Môn: Vật lí
Bài 9. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 5725