• 1 Tạo tài khoản
  • 2 Nạp tiền
  • 3 Đặt chỗ
  • 4 Mua khóa học

Dao động điều hòa

Môn: Vật lí
Dao động điều hòa

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 72126