In đề thi

Bài 18. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)

Môn: Địa lí
Bài 18. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)

(Đề kiểm tra có: 1 trang)

Thời gian làm bài: 15 phút

Số người làm bài: 6510